Home

The original poetry is in Public Domain. All other texts here are free for use under the CREATIVE COMMONS LICENSE 2.5. Users specifically to require the CREATIVE COMMONS LICENSE 4.0. or the CREATIVE COMMONS LICENSE BY-SA 3.0. are entitled to use the materials with these licenses as well.

Teresa Pelka 🙂

Oto jest mój list do świata
Co do mnie nie pisał
Od Natury, prosta wzmianka
Udzielona tkliwie.

 

Przynależna jest jej wieść
Rękom niewidocznym:
Krajanie drodzy, ku jej czci
Sądźcie mnie łagodnie!

 

FIRST SERIES INDEX

 

The index shows First print as well as numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem number and Fr poem number respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson’s poems.

 

Life | Życie

 

Love | Miłość

 

Nature | Natura

 

Time and eternity | Czas a wieczność

 

Resources

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Click here to see all free e-books

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

 

BRIEF INTRODUCTION: LIFE | ŻYCIE

We may have a strong feeling we need to reconsider the printed stanza in Emily Dickinson’s poetry. The division below does not look right:

The gown that Dante deified.
Facts, centuries before,

——
He traverses familiar,
As one should come to town…
(In a library, Life, 10)

 

THE LONELY HOUSE (Life, 15) proves that Emily Dickinson was not stereotyped, in her written composition:

I know some lonely houses off the road
A robber ‘d like the look of, —
Wooden barred,
And windows hanging low,
Inviting to
A portico…

Reasons as these have motivated my THEMATIC STANZA, for Emily Dickinson’s poetry.

 

The Commentary also tells WHY I STAY WITH THE FIRST PRINT: we would not agree to have drafts of our written works presented for finished linguistic forms, even by an expert, especially if some pieces might be products of another hand.

 

I am an English philology M.A., specialized in American English and psycholinguistics. As Wikipedia explains, philology is a combination of LITERARY CRITICISM, HISTORY, and LINGUISTICS. Feel also welcome to read my BRIEF POST.

 

POLSKI

Możemy mieć silne odczucie, iż potrzebujemy przemyśleć zwrotkę pierwodruku, w poezji Emilii Dickinson. Podział poniżej nie wygląda właściwie:

Suknią przez Dantego czczoną.
Sprzed roków setek, fakty
——-
On z umiejętnością kreśli,
Aż kto winien w miasto przyjść…

(W BIBLIOTECE, Życie, 10).

 

SAMOTNY DOM (Życie, 15) dowodzi, że Emilia Dickinson nie ulegała stereotypom, w swojej pisemnej kompozycji:

Od tej drogi, znam domy samotne,
Co rabuś by sobie upodobał —
Drewniane osłony,
Okna niskie,
Zapraszają
Na portyki…

Takie właśnie powody umotywowały moją ZWROTKĘ TEMATYCZNĄ, dla poezji Emilii Dickinson.

 

Komentarz mówi także, DLACZEGO POZOSTAJĘ PRZY PIERWODRUKU: nie zgodzilibśmy się na prezentację naszych szkiców prac pisemnych jako ukończonych form językowych, nawet przez eksperta, szczególnie jeżeli niektóre prace mogłyby pochodzić z innej ręki.

 

Jestem magister filologii angielskiej, wyspecjalizowaną w angielskim amerykańskim i psycholingwistyce. Jak wyjaśnia Wikipedia, filologia to połączenie KRYTYKI LITERACKIEJ, HISTORII LITERATURY, i LINGWISTYKI. Zapraszam także do mojego KRÓTKIEGO WPISU.

 

LOVE | MIŁOŚĆ

You left me, sweet, two legacies, —
A legacy of love…

The art of prosody may invite a revision to traditional vowel length or syllable counts. Ancient Greek patterns even gained themselves the name of “tessellation”, for elaborateness.

 

“After Justinian, the art practically died out; (…) henceforth, for the five centuries that elapsed till the birth of Provençal and Italian poetry, love lay voiceless, as though entranced and entombed”. Feel welcome to Emily Dickinson’s Love.

 

POLSKI

Legaty twe, słodkie, mam dwa;
Dar miłości jednym…

Sztuka prozodii może skłonić do rewizji tradycyjnych miar dla samogłosek, czy sylab. Starożytne greckie wzorce nawet zyskały sobie nazwanie „teselacji”, dla ich wyrafinowania.

 

„Po Justynianie sztuka ta praktycznie wymarła; (…) tak oto przez pięć stuleci, które upłynęły do narodzin prowansalskiej czy włoskiej poezji, miłość odłożona była bez głosu, jakby w transie, czy grobowcu”. Zapraszam do Miłości Emilii Dickinson.

 

NATURE | NATURA

A something in a summer’s noon, —
An azure depth, a wordless tune,
Transcending ecstasy…

Reference to philosophical TRANSCENDENCE and IMMANENCE may enrich the reading experience for Emily Dickinson’s Nature. Webster 1828, DISPLAY PAGE 932 shows immanent matters for those inherent or intrinsic. PAGE 790 for Volume 2 explains transcendent matters as those to surpass defined qualities, as well as escape definition.

 

Transcendence or immanence correlate with aspect, in PAGE 195 for Webster 1828 Volume 1, an appearance, position, or situation with a regard, an aspection to be an act of viewing, as of a picture. Part the pieces are mildly humorous, but after all, humor is an aspect of human existence. Feel welcome to Emily Dickinson’s Nature.

 

POLSKI

Coś takiego w letnim popołudniu —
Lazurowa głębia, nastrój bez słów,
Transcendentalne uwznioślenie…

 

Odniesienie do filozoficznej TRANSCENDENCJI i IMMANENTNOŚCI może wzbogacić wrażenia czytelnicze przy Naturze Emilii Dickinson. Webster 1828, STRONA EKSPOZYCJI 932 okazuje sprawy immanentne jako istotowe, z wnętrza. STRONA 789 dla Tomu 2 objaśnia sprawy transcendentne jako te ponad zdefiniowane jakości, zarówno jak definicji umykające.

 

Transcendencja i immanentność korelują z aspektem, na STRONIE 194 Webstera 1828 Tom 1, jawieniem się, pozycją, lub sytuacją pod jakimś względem, przy czym aspektowanie to oglądanie, jak obrazka. Część utworów jest łagodnie humorystyczna, lecz humor to aspekt ludzkiego istnienia. Zapraszam do Natury Emilii Dickinson.

 

TIME AND ETERNITY | CZAS A WIECZNOŚĆ

Coach it insures, and footmen,
Chamber and state and throng;
Bells, also, in the village,
As we ride grand along…

Can we find a concept or skill to correlate all the elements here, the coach, footmen, chamber, state, throng, and bells? An uninvolved and distanced approach to PYTHAGOREANISM may bring the answer.

 

Exercise at Greek and Latin particles may inspire fondness with poetic ability at abstract imagining. The Latin collusor, condiscipulus, angelus, lapillus, and lusus, along with the Greek ὁμηλυσία, omelusia, made the PLAYMATES. Feel welcome to Emily Dickinson’s Time and Eternity.

 

POLSKI

Ubezpiecza powóz, piechurów,
Komnatę, stan oraz wielość;
Dzwony, a też, we wioseczce,
Jak paradnie obok jedziemy…

Czy znajdziemy pojęcie lub zdolność aby skorelować wszystkie tu elementy, powóz, piechurzy, komnata, stan, wielość, dzwony? Niezaangażowane i zdystansowane podejście do Pitagoreizmu może przynieść odpowiedź.

 

Natomiast ćwiczenie z cząstkami greki i łaciny może zainspirować upodobanie w poetyckiej zdolności do wyobraźni abstrakcyjnej. Łacińskie collusor, condiscipulus, angelus, lapillus, oraz lusus, z greckim ὁμηλυσία, omelusia, zbudowały Kompanów. Zapraszam do Czasu a wieczności Emilii Dickinson.

 

“The more simple any thing
is, the less liable it is to be disordered”,
Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s