One dignity delays for all

One dignity delays for all,
One mitred afternoon.
None can avoid this purple,
None evade this crown.

 

Coach it insures, and footmen,
Chamber and state and throng;
Bells, also, in the village,
As we ride grand along.

 

What dignified attendants,
What service, when we pause!
How loyally at parting
Their hundred hats they raise!

 

How pomp surpassing ermine,
When simple you and I
Present our meek escutcheon,
And claim the rank to die!

 

*****

 

Jedna wszystkich czeka renoma
Jednaki, popołudnia ukos.
Nikomu ujść tej purpurze
Nikt tej nie umknie koronie.

 

Ubezpiecza powóz, piechurów,
Komnatę, stan oraz wielość;
Dzwony, a też, we wioseczce,
Jak paradnie obok jedziemy.

 

Orszak jest jakiż poczesny,
Jaka usługa, gdy stoimy!
Na pożegnanie, jak lojalnie
Setki, czapek swoich chylą!

 

Chwalba gronostajom lepsza,
Gdy ja i ty, z prostej woli,
Dzierżymy herb nasz niewymyślny

Ze śmiertelnymi rangę biorąc!

First print Time and Eternity poem I, 1
Johnson poem 98 | Franklin poem 77

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

One dignity delays for all,

One mitred afternoon

Noah Webster, in his dictionary of 1828, explained the word noon as the summit, but also as something ultimate, something that limits (please click to view from the Internet Archive). For the time of day strictly, he defined noon as the Sun in the meridian, the position above the horizon.

 

Today as well, the word meridional is used for phenomena in the same geometric plane with the optical axis of the system (please see over Wikipedia).

 

We may read on, with associations to the horizontal plane,
Coach it insures, and footmen,
Chamber and state and throng;
Bells, also, in the village,
As we ride grand along…

The horizontal plane was about as important in human civilizational progress as inventing the wheel, and the notion can serve interpreting the stanza.

 

The horizontal plane and the miter type of joint can bring associations with the framing square or triangle. The wooden triangles of those times were made of miter joints. The implements were used for build planning, build to require delineation on the horizontal plane.

 

We may think about a distanced approach to PYTHAGOREAN THEORIES, reading Time and Eternity (Wikipedia has an entry on PYTHAGOREANISM).

 

We do not have to seek Masonic reference, however. There were no building corporations in Emily Dickinson’s times, construction planning and build by own effort was norm, and women happened to bring builders refreshments.

 

The poem is not likely about coffins and related designs. The first verse says, “One dignity delays for all”, and Emily Dickinson obviously was aware that funeral styles and times of death would vary; please compare Safe in their alabaster chambers.

 

Regarding punctuation, the comma before the phrase when we pause is to help view pausing as a concomitant, not a causative circumstance. Feel welcome to the Commentary: The thematic stanza.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

One dignity delays for all,
One mitred afternoon
*****
Jedna wszystkich czeka renoma
Jednaki, popołudnia ukos…

Noah Webster w swoim słowniku z roku 1828 wyjaśniał słówko noon jako szczyt, ale także jako coś ostatecznego, co zakreśla (proszę kliknąć i zobaczyć w Internet Archive). Względem ściśle pory dnia, definiował noon jako Słońce w meridianie, pozycji nad horyzontem.

 

Także dzisiaj, słówko meridionalny stosuje się dla zjawisk w jednej płaszczyźnie geometrycznej z osią systemu optycznego (proszę zobaczyć w Wikipedii).

 

Możemy czytać dalej, łącząc skojarzenia z płaszczyzną,

Ubezpiecza powóz, piechurów,
Komnatę, stan oraz wielość;
Dzwony, a też, we wioseczce,
Jak paradnie obok jedziemy…

Płaszczyzna pozioma była prawie tak ważna w postępie ludzkiej cywilizacji, jak wynalezienie koła i pojęcie to nadaje się do interpretowania zwrotki.

 

Płaszczyzna i kątowy typ połączenia (ang. miter) mogą dawać skojarzenia z kątowniKIEM czy ekierkĄ. Ówczesne drewniane ekierki wykonywano przez takie połączenia. Przyrządów tych używano przy planowaniu budowy, która wymagała określenia płaszczyzny poziomej.

 

Możemy myśleć o zdystansowanym podejściu do TEORII PITAGOREJSKICH, czytając Czas a Wieczność ogółem (Wikipedia ma hasło PITAGOREIZM)

 

Nie musimy jednak szukać nawiązań masońskich. W czasach Emilii Dickinson nie było korporacji budowlanych, planowanie i budowa konstrukcji wysiłkiem własnym było normą, a bywało że kobiety przynosiły budowlańcom poczęstunek.

 

Wiersz pewnie nie jest o trumnach i powiązanym wzornictwie. Pierwszy wers mówi „Jedna wszystkich czeka renoma”, a Emilia Dickinson oczywiście wiedziała, iż style pogrzebu i pory zgonu bywają różne; proszę porównać Bezpiecznych w alabastrowych swych izbach.

 

Względem interpunkcji, przecinek przed frazą when we pause | jak stoimy ma pomóc postrzegać zatrzymywanie się jako towarzyszącą, a nie sprawczą okoliczność. Zapraszam do Komentarza: Zwrotka tematyczna.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s