One dignity delays for all

One dignity delays for all,
One mitred afternoon.
None can avoid this purple,
None evade this crown.

 

Coach it insures, and footmen,
Chamber and state and throng;
Bells, also, in the village,
As we ride grand along.

 

What dignified attendants,
What service, when we pause!
How loyally at parting
Their hundred hats they raise!

 

How pomp surpassing ermine,
When simple you and I
Present our meek escutcheon,
And claim the rank to die!

 

*****

 

Jedna wszystkich czeka renoma
Jednaki, popołudnia ukos.
Nikomu ujść tej purpurze
Nikt tej nie umknie koronie.

 

Ubezpiecza powóz, piechurów,
Komnatę, stan oraz wielość;
Dzwony, a też, we wioseczce,
Jak paradnie jedziemy obok.

 

Orszak jest jakiż poczesny,
A usługa, jak stoimy!
Na pożegnanie, jak lojalnie
Setki, czapek swoich chylą!

 

Chwalba gronostajom lepsza,
Gdy ja i ty, z prostej woli,
Dzierżymy herb nasz niewymyślny

Ze śmiertelnymi rangę biorąc!

First print Time and Eternity poem I, 1
Johnson poem 98 | Franklin poem 77

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Noah Webster, in his dictionary of 1828, explained the word noon as the summit, but also as something ultimate, something that limits (click to view online from Internet Archive). For the time of day strictly, he defined noon as the Sun in the meridian, the position above the horizon. Today as well, the word meridional is used for phenomena in the same geometric plane with the optical axis of the system (see over Wikipedia).

 

We may collocate tools here, as the framing square or triangle; the wooden triangles of those times were made of beveled (miter) joints — the implements were used for build planning as well as delineating the horizontal plane.

 

We do not have to seek Masonic reference, however. There were no building corporations in Emily Dickinson’s times, construction planning and build by own effort was norm, and women happened to bring builders refreshments.

 

The horizontal plane was about as important in human civilizational progress as inventing the wheel. Regarding coffins and related designs, the initial lines say, “One dignity delays for all”, and Emily Dickinson obviously knew that funeral styles and times of death varied; please compare Safe in their alabaster chambers.

 

We may consider a conscious an uninvolved approach to Pythagorean theories, reading Time and Eternity (view Pythagoreanism over Wikipedia).

 

Regarding punctuation, the comma before the phrase when we pause is to help view pausing as a concomitant, not a causative circumstance. Feel welcome to the Commentary: The thematic stanza.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Noah Webster w swoim słowniku z roku 1828 wyjaśniał słówko noon jako szczyt, ale także jako coś ostatecznego, co zakreśla (proszę kliknąć i zobaczyć w Internet Archive). Względem ściśle pory dnia, definiował noon jako Słońce w meridianie, pozycji nad horyzontem. Także dzisiaj, stosuje się słówko meridionalny dla zjawisk w jednej płaszczyźnie geometrycznej z osią systemu optycznego (proszę zobaczyć w Wikipedii).

 

Możemy tu kolokować narzędzia jak kątownik czy ekierka; ówczesne drewniane ekierki wykonywano przez połączenie kątowe (ang. miter) — używano tych przyrządów do planowania budowy oraz określania płaszczyzny poziomej.

 

Nie musimy jednak szukać odniesień masońskich. W czasach Emilii Dickinson nie było korporacji budowlanych; planowanie i budowa konstrukcji wysiłkiem własnym było normą, a kobietom zdarzało się przynosić budowlańcom poczęstunek.

 

Płaszczyzna pozioma była prawie tak ważna w postępie ludzkiej cywilizacji, jak wynalezienie koła. Względem trumien i powiązanego wzornictwa, pierwszy wers mówi „Jedna wszystkich czeka renoma”, a Emilia Dickinson oczywiście wiedziała, iż style pochówku oraz czas zgonu bywały różne. Proszę porównać Bezpiecznych w alabastrowych swych izbach.

 

Możemy rozważyć świadome i niezaangażowane podjeście do pitagorejskich teorii, czytając Czas a Wieczność (proszę zobaczyć Pitagoreizm w Wikipedii).

 

Względem interpunkcji, przecinek przed frazą when we pause | jak stoimy ma pomóc postrzegać zatrzymywanie się jako towarzyszącą, a nie sprawczą okoliczność. Zapraszam do Komentarza: Zwrotka tematyczna.

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s