To know just how he suffered would be dear

To know just how he suffered would be dear;
To know if any human eyes were near
To whom he could intrust his wavering gaze,
Until it settled firm on Paradise.

 

To know if he was patient, part content,
Was dying as he thought, or different;
Was it a pleasant day to die,
And did the sunshine face his way?

 

What was his furthest mind, of home, or God,
Or what the distant say
At news that he ceased human nature
On such a day?

 

And wishes, had he any?
Just his sigh, accented,
Had been legible to me.
And was he confident until
Ill fluttered out in everlasting well?

 

And if he spoke, what name was best,
What first,
What one broke off with
At the drowsiest?

 

Was he afraid, or tranquil?
Might he know
How conscious consciousness could grow,
Till love that was, and love too blest to be,
Meet — and the junction be Eternity?

 

*****

 

Wiedzieć bodaj jak to znosił, byłoby drogim;
Czy było się tam zbliżyć jakim ludzkim oczom
Aby zawierzył swe spojrzenie rozchwiane,
Nim się ustatkowało w pozieranie Raju.

 

Wiedzieć, czy cierpliwy, czy uładzony,
Wedle swej myśli umierał, czy odstręczony;
Czy dzień dobry mu był do umierania,
Czy jego drogę słońce też uświecało?

 

Czy miał namysł na dom, czy na Boga,
A dalecy, co rzeką
Na wieść, że naturę ludzką rzucił
Dnia takiego?

 

Jakie, czy miał życzenia?
Westchnienie tylko, akcentowane
Dorozumieć się dało.
I czy miał ufanie, zanim
Nietrafnie tak mu przyszło iść w wieczne dale?

 

A gdy mówił, które imię lepsze,
Które pierwsze,
Czy było jakie wołanie
W najcięższym przysypianiu?

 

Bał się, czy był stały?
Czy by znał
Jak świadomą róść może jaźń,
Nim miłość co była, tą za szczęśliwą by trwać
Spotyka — a Wieczność rozstajem?

 

TRANSLATOR’S NOTE

Lexically as well as notionally, the verse does not elaborate on the verb to suffer, explained by Webster 1828 also as to endure; to support; to sustain; not to sink under; hence my translation to the Polish word znosić. Poetic imagery allows thinking about the poetic person as cognitively presenting to oneself a conversation about a dead person: not necessarily having been personally witness, not necessarily with only one such conversation in mind, or having gathered impressions from literature, where earthly love and death are most enduring themes.

 

NOTA TŁUMACZKI

Leksykalnie i pojęciowo, wiersz nie elaboruje na słówku to suffer, wyjaśnianym przez Webstera 1828 także jako to endure; to support; to sustain; not to sink under; stąd mój przekład na polskie słówko znosić. Poetycka wyobrażeniowość pozwala tu myśleć o osobie poetyckiej jako kognitywnie przedstawiającej sobie rozmowę o kimś zmarłym: nie koniecznie będąc osobiście obecną, niekoniecznie przy jednej tylko takiej rozmowie, bądź też zebrawszy wrażenia z literatury, gdzie doczesna miłość i śmierć to najtrwalsze tematy.

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s