I never lost as much but twice

I never lost as much but twice,
And that was in the sod;
Twice have I stood a beggar
Before the door of God!

 

Angels, twice descending,
Reimbursed my store.
Burglar, banker, father,
I am poor once more!

 

*****

 

Nigdy tyle, co dwa razy nie straciłam,
Wszystko w błoto poszło;
Razy dwa, jak nietota stałam
Przede bramą Bożą!

 

Anioły zstąpiły dwa razy
Napełnić mi schowek.
Złodziej, bankier, ojciec,
Biedna jestem znowu!

First print Time and Eternity poem XL, 40
Johnson poem 49 | Franklin poem 39

FREE E-BOOK: all this website English language content for the First Series; Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used Latin and Greek morphs for inspiration and abstract verbal imagery. The inspiration here might have been the Latin duplus, double, twice as large, twice as much, and lustrum1, a slough, bog. Please compare the Playmates and the Exclusion, along with the file on the Latin morph LUS in the Resources. Feel also welcome to the Commentary: The Greek and Latin inspiration.

 

We can find the Polish nietota in Aleksander Brückner, please see the Resources as well. The word sense is something or someone not of the expected kind or quality; a loser, an unsuccessful, or poor person.

E-BOOK, all this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; 228 stron formatu elektronicznego,
licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

Click here to see all books

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała łacińskich i greckich morfemów, dla inspiracji i abstrakcyjnej słownej wyobrażeniowości. Inspiracją tutaj mogły być łacińskie duplus, podwójny, podwójnie, dwa razy duży, oraz lustrum1, bagno, błoto. Proszę porównać Kompanów i Zastrzeżenie, wraz z plikiem o łacińskim morfemie LUS w Źródłach. Zapraszam także do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

 

Polskie słówko nietota możemy znaleźć w Aleksandrze Brücknerze, proszę zobaczyć także w Źródłach. Sens słowny to coś lub ktoś nie takiego, jak oczekiwany rodzaju bądź jakości; przegrana, nieudaczna, lub biedna osoba.

document translation

 

USA SENSE IN POLISH

QUALITY TRANSLATION BOOK SERIES

 

THOMAS PAINE, COMMON SENSE
PUBLIC DOMAIN TRANSLATION WEBSITE

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, mianowicie, iż czym coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie.

Internet Archive print content,
THOMAS PAINE, COMMON SENSE IN POLISH

FREE EBOOK

“The more simple any thing
is, the less liable it is to be disordered”,
Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

 

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.