Emancipation: Emancypacja

No rack can torture me,
My soul’s at liberty.
Behind this mortal bone
There knits a bolder one
You cannot prick with saw,
Nor rend with scymitar.
Two bodies therefore be;
Bind one, and one will flee.

 

The eagle of his nest
No easier divest
And gain the sky,
Than mayest thou.

 

Except thyself may be
Thine enemy;
Captivity is consciousness,
So’s liberty.

 

*****

 

Torturom nie imać się mnie,
Dusza ma niepodległą jest.
Ze śmiertelną moją kością
Mocniejszy czynnik się łączy,
Co go piłą nie ukłujesz
Ani bułatem rozprujesz.
Dwa zatem ciała istnieją;
Spętasz — to uleci jedno.

 

Orzeł z gniazda jego
Uchodzi nie łatwiej
I nieba sięga
Niż twoja biegłość.

 

Jednak okazać się możesz
Własnym swoim wrogiem;
Niewolę masz w świadomości,
Tak samo swobodę.

First print Time and Eternity poem XXXV, 35
Johnson poem 384 | Franklin poem 649

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Ancient philosophers organized concepts in categories. The word “category” comes from Greek katēgoria, predication, category. We can interpret Emily Dickinson’s lines as captivity belongs with the category of CONSCIOUSNESS; one is aware if captive, and it is the same with the state or condition of being free, hence,

 

Captivity is consciousness, So’s liberty — Niewolę masz w świadomości, Tak samo swobodę.

 

To purport that consciousness limits the mind, we would have to follow the regular word order:
*consciousness is captivity.
Feel welcome to the Commentary: To Antiquity and back.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Antyczni filozofowie organizowali pojęcia w kategorie. Słówko „kategoria” pochodzi od greckiego katēgoria, predykat, kategoria. Możemy interpretować wersy Emilii Dickinson jako niewola przynależy z kategorią ŚWIADOMOŚĆ; człowiek jest świadom niewoli, a tak samo jest ze stanem czy uwarunkowaniem bycia wolnym, stąd,

 

Captivity is consciousness, So’s liberty — Niewolę masz w świadomości, Tak samo swobodę.

 

Ażeby utrzymywać, iż świadomość ogranicza umysł, musielibyśmy stosować zwykły porządek zdania:
*consciousness is captivity.
Zapraszam do Komentarza: Do Antyczności i z powrotem.

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.