Bequest: Legat

You left me, sweet, two legacies, —
A legacy of love
A Heavenly Father would content,
Had He the offer of;

 

You left me boundaries of pain
Capacious as the sea,
Between eternity and time,
Your consciousness and me.

 

*****

 

Legaty twe, słodkie, mam dwa;
Dar miłości jednym —
Ojciec jakiś w Niebie by rad,
Jak by Mu przeznaczyć;

 

A staranie o granicach
Jak morze szerokich,
Stronami są wieczność i czas,
Ja, i twa świadomość.

 

TRANSLATOR’S NOTE

The Bequest clearly indicates the Antiquity:
A Heavenly Father would content,
Had He the offer of…”

 

The indefinite article directs to a pre-Christian time, when the notion of one heavenly father figure did not have prevalence.

 

“Verse-writers studied it carefully and used it cleverly, but never could make up for the want of free movement of hand by any laborious minuteness of tessellation” (metaphor for Greek poetic meter), we can read about the pattern by Meleager of Gadara, from a resource later than Emily Dickinson’s works, that adds, “After Justinian, the art practically died out; (…) henceforth, for the five centuries that elapsed till the birth of Provençal and Italian poetry, love lay voiceless, as though entranced and entombed”. Project Gutenberg has more:

 

TRANSLATOR’S NOTE

Legat jasno wskazuje na Starożytność:
“Ojciec jakiś w Niebie by rad,
Jak by Mu przeznaczyć”.

 

Przedimek nieokreślony w oryginale kieruje ku czasom przedchrześciajńskim, gdy postać jednego niebiańskiego ojca nie była powszechna.

 

“Autorzy wersetów studiowali go dokładnie i używali zmyślnie, ale nie potrafili nadrobić za brak swobody ręki przy pracochłonnym detalu teselacji” (metafora dla greckiej poetyckiej miary), możemy przeczytać o wzorcu Meleagra z Gadary w źródle późniejszym niż prace Emilii Dickinson, a dodającym, “Po Justynianie sztuka ta praktycznie wymarła; (…) takowoż, przez pięć stuleci, które upłynęły do narodzin prowansalskiej czy włoskiej poezji, miłość odłożona była bez głosu, jakby w transie, czy grobowcu”. Projekt Gutenberg ma więcej:

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s