Apotheosis: Apoteoza

Come slowly, Eden!
Lips unused to thee,
Bashful, sip thy jasmines,
As the fainting bee,
Reaching late his flower,
Round her chamber hums,
Counts his nectars — enters,
And is lost in balms!

 

*****

 

Zbliż się nieśpiesznie, Edenie!
Usta cię niezwyczajne;
Pij twe jaśminy niepewnie,
Jakby ten trzmiel przymdlały,
Co dosięga kwiecia późno,
Wnętrz jej nuci wokoło,
Pożytek miarkując — wnika,
I wnet w balsamach tonie!

First print Love poem XVIII, 18
Johnson poem 211 | Franklin poem 205

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Polish and American English differ on grammatical gender. In Polish, Apidae are mostly grammatically feminine. In American, a bee can be feminine or masculine. In the Apotheosis (Love, XVIII), I use the Polish trzmiel, grammatically masculine. In the humorous Bee (Nature, XV) I use the phrase pan pszczoła, Mr. Bee. Feel welcome to the Commentary: Linguistic realities.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Polski i amerykański różnią się względem rodzaju gramatycznego. Po polsku, Apidae są głównie gramatycznie żeńskie. W amerykańskim, pszczoła może być rodzaju żeńskiego, bądź męskiego W Apoteozie (Miłość, XVIII), używam polskiego trzmiela, gramatycznie męskiego. W humorystycznym The bee (Natura, XV) używam frazy pan pszczoła, Mr. Bee. Zapraszam do Komentarza: Rzeczywistości językowe.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.