BECLOUDED: CHMURNOŚĆ

The sky is low, the clouds are mean,
A travelling flake of snow
Across a barn or through a rut
Debates if it will go.

 

A narrow wind complains all day
How some one treated him;
Nature, like us, is sometimes caught
Without her diadem.

 

*****

 

Chmury podłe, a niebo jest nisko,
Płatek śniegu podróżny
Poprzez stodołę bądź też ścierniskiem,
Debatuje, czy pójdzie.

 

Dzień cały, wiatr się drobny uskarża,
Jak go ktoś potraktował;
Naturę, jak nas, da się przyłapać
Bez ozdobienia głowy.

 

First print Nature poem XXIX, 29
Johnson poem 1075 | Franklin poem 1121

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The form some one, rather than someone can be found in written translations of Latin classics, for example Cicero. The difference in spelling would have been (it is hardly of function today) as between “some one” meaning “some specific person” (we indicate), and “someone” as closely synonymous with “anyone”. For the present time, let us imagine we meet a friend and we say “Oh, I can see someone is happy today”, meaning our friend. The sense would be as in “some one”, without the difference in spelling.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Formę some one, raczej niż someone można znaleźć w pisemnych przekładach łacińskiej klasyki, na przykład Cycerona. Różnica w pisowni byłaby (dziś prawie nie ma funkcji) jak między „some one” znaczącym „jakaś konkretna osoba” (na którą wskazujemy), a „someone” jako bliskoznacznym z „ktokolwiek”. Dla obecnych czasów, wobraźmy sobie, że spotykamy przyjaciela i mówimy, „O, widzę że ktoś jest dzisiaj zadowolony”, mając na myśli naszego przyjaciela. Sens byłby jak dla “some one“, bez rozróżnienia w pisowni.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.