INDIAN SUMMER: INDIAŃSKIE LATO

These are the days when birds come back,
A very few, a bird or two,
To take a backward look.

 

These are the days when skies put on
The old, old sophistries of June, —
A blue and gold mistake.

 

Oh, fraud that cannot cheat the bee,
Almost thy plausibility
Induces my belief;

 

Till ranks of seeds their witness bear,
And softly through the altered air
Hurries a timid leaf!

 

Oh, sacrament of summer days,
Oh, last communion in the haze,
Permit a child to join;

 

Thy sacred emblems to partake,
Thy consecrated bread to break,
Taste thine immortal wine!

 

*****

 

To w takie dni ptaki wracają
Jeden czy dwa, bardzo niewiele,
By sobie wstecz spozierać.

 

To w takie dni niebo przybiera
Kuglarstwo czerwcowe stareńkie —
Błękitno-złote mylenie.

 

W szalbierstwo to nie wierzy pszczoła,
Ale wiarygodność ta omal
Zaufanie kusi moje;

 

Aż nasionka stają na świadki,
I miękko, w odmiennym klimacie
Listka płoche pośpieszanie!

 

O, dnia letniego sakramencie,
W śreżodze, spójnio ostateczna,
Dozwól dziecięciu przystąpić;

 

Zaznawać twych cech uświęconych;
Dzielić twój chleb błogosławiony,
Znać smak wiecznej winorośli!

First print Nature poem XXVII, 27
Johnson poem 130 | Franklin poem 122

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

19th century Boston lexicographer Albert Matthews made an exhaustive search of early American literature in an attempt to discover who coined the expression. The earliest reference he found dated from 1778, but from the context it was clearly already in widespread use. Although the exact origins of the term are uncertain, it was perhaps so-called because the phenomenon was first noted in regions inhabited by Native Americans (“Indians”), Wikipedia, Indian summer.

 

NOTKA TŁUMACZKI

XIX-wieczny leksykograf bostoński Albert Matthews dogłębnie przeszukał wczesną literaturę amerykańską, chcąc odkryć, kto ukuł to wyrażenie. Najwcześniejsze odniesienie jakie znalazł, datowało się na rok 1778, ale z kontekstu wynikało, że już było ono wtedy w szerokim użyciu. Chociaż dokładne pochodzenie pojęcia nie jest jasne, prawdopodobnie nazwa wiąże się tym, że wpierw zaobserwowano to zjawisko w regionach zamieszkałych przez Amerykan tubylczych („Indian”), Wikipedia, Indiańskie lato.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.