Indian summer: Indiańskie lato

These are the days when birds come back,
A very few, a bird or two,
To take a backward look.

These are the days when skies put on
The old, old sophistries of June, —
A blue and gold mistake.

 

Oh, fraud that cannot cheat the bee,
Almost thy plausibility
Induces my belief,

Till ranks of seeds their witness bear,
And softly through the altered air
Hurries a timid leaf!

 

Oh, sacrament of summer days,
Oh, last communion in the haze,
Permit a child to join,
Thy sacred emblems to partake,
Thy consecrated bread to break,
Taste thine immortal wine!

 

*****

 

To w takie dni ptaki wracają
Jeden czy dwa, bardzo niewiele,
By sobie wstecz spozierać.
To w takie dni niebo się przyodziewa
W kuglarstwo czerwcowe stareńkie —
Złocisto-niebieskie mylenie.

 

Na szalbierstwo to nie zda się pszczoła,
Lecz wiarygodność twa omal
Ufanie kusi moje,
Póki nasionka nie stają w świadki,
I miękko, w odmiennym tak klimacie
Nie śpieszy liść płochy!

 

O, dnia letniego sakramencie,
W śreżodze, spójnio ostateczna,
Dozwól dziecięciu przystąpić
Uświęconych twych cech;
Dzielić święty twój chleb,
Smakować wieczną twą winorośl!

 

TRANSLATOR’S NOTE

19th century Boston lexicographer Albert Matthews made an exhaustive search of early American literature in an attempt to discover who coined the expression. The earliest reference he found dated from 1778, but from the context it was clearly already in widespread use. Although the exact origins of the term are uncertain, it was perhaps so-called because it was first noted in regions inhabited by Native Americans (“Indians”), Wikipedia, Indian summer.

NOTA TŁUMACZKI

XIX-wieczny leksykograf bostoński Albert Matthews dogłębnie przeszukał wczesną literaturę amerykańską, chcąc odkryć, kto ukuł to wyrażenie. Najwcześniejsze odniesienie jakie znalazł, datowało się na rok 1778, ale z kontekstu wynikało, że już było ono wtedy w szerokim użyciu. Chociaż dokładne pochodzenie pojęcia nie jest jasne, prawdopodobnie nazwa wiąże się tym, że wpierw zaobserwowano je w regionach zamieszkałych przez Amerykan tubylczych („Indian”), Wikipedia, Indiańskie lato.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s