The mystery of pain: Bolenia tajemnica

Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.

 

It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.

 

*****

 

Bolenie ma jakąś pustkę;
Wskazać o sobie nie umie,
Kiedy nastało, czy może,
Gdy go nie było, był choć dzień.

 

Samo jest swoją przyszłością,
A gdy bez okoliczności,
Przeszłość zna przysposobioną
Dla czasów bolenia nowszych.

First print poem XIX, 19
Johnson poem 650 | Franklin poem 760

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Naturally, the verse does not deal with literally pain. Persons capable of writing at least, know whether they are in pain. The verse says, in a figure of speech, It cannot recollect | When it began, or if there were | A day when it was not. Pain does not say, but it always “tells” the source, beginning, and duration, primarily to the one who has it. Without perception, there is no pain.

 

We can compare the Ancient Greek infinitive. The English verbal use to ache can be derived from a Greek noun, ἄχος, achos. Further, also today, verbs like to ache, in Polish boleć, do not have the Passive. We do not say *we are ached, or *jesteśmy boleni. Feel welcome to the Commentary: Word sense and human living experience.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Naturalnie, wiersz nie traktuje dosłownie o bólu. Osoby zdolne przynajmniej pisać wiedzą, czy coś je boli. Wersy mówią, z użyciem przenośni, Wskazać o sobie nie umie| Kiedy nastało, czy może | Kiedy go nie było, był dzień. Ból nie ma mowy, ale zawsze „mówi” gdzie jego źródło, jaki początek i trwanie. Bez percepcji nie ma bólu.

 

Możemy porównać antyczny grecki bezokolicznik. Angielskie użycie czasownikowe to ache można wywieść od ἄχος, achos, greckiego rzeczownika. Także dzisiaj czasowniki jak to ache, po polsku boleć, nie mają Strony Biernej. Nie mówimy *we are ached, czy *jesteśmy boleni. Zapraszam do Komentarza: Sens słowa a ludzkie doświadczenie życiowe.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s