The mystery of pain: Bolenia tajemnica

Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.

 

It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.

 

*****

 

Bolenie ma jaką pustkę;
Wskazać o sobie nie umie
Kiedy się zaczęło, czy może
Choć dzień go nie było.

 

Samo jest swoją przyszłością,
A jego wymiary — bez okoliczności,
To przeszłość jego, oświecona jedynie
Dla pór bolenia nowych.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Naturally, the verse does not deal with literally pain, as in persons capable of writing there remains awareness of own condition (and the verse says, It cannot recollect | When it began, or if there were | A day when it was not). However, we can compare the Latin infinitivus, along with the Ancient Greek infinitive. Also today, verbs like to ache, in Polish boleć, do not have the Passive. We do not say *we are ached, or *jesteśmy boleni. Finally, the English verbal use to ache can be derived from a Greek noun, ἄχος, achos.

 

NOTA TŁUMACZKI

Naturalnie, wiersz nie traktuje dosłownie o bólu, gdyż u osób zdolnych pisać pozostaje świadomość własnego stanu (a wiersz mówi, Wskazać o sobie nie umie| Kiedy się zaczęło, czy może | Choć dzień go nie było). Możemy jednak porównać łacińskie infinitivus, wraz z starożytnym greckim bezokolicznikiem. Także dzisiaj czasowniki jak to ache, po polsku boleć, nie mają Strony Biernej. Nie mówimy *we are ached, czy *jesteśmy boleni. Na koniec, angielskie zastosowanie czasownikowe to ache można wywieść od greckiego rzeczownika, ἄχος, achos.

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s