THE MYSTERY OF PAIN: BOLENIA TAJEMNICA

Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.

 

It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.

*****

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

*****

Bolenie ma jakąś pustkę;
Wskazać o sobie nie umie,
Kiedy nastało, czy może,
Gdy go nie było, był choć dzień.

 

Samo jest swoją przyszłością,
A gdy bez okoliczności,
Przeszłość zna przysposobioną
Dla czasów bolenia nowszych.

First print poem XIX, 19
Johnson poem 650 | Franklin poem 760

 

TRANSLATOR’S NOTE

Naturally, the verse does not deal with literally pain. Persons capable of writing at least, know whether they are in pain. The verse says, in a figure of speech, It cannot recollect | When it began, or if there were | A day when it was not. Pain does not say, but it always “tells” the source, beginning, and duration, primarily to the one who has it. Without perception, there is no pain.

 

We can compare the Ancient Greek infinitive. The English verbal use to ache can be derived from a Greek noun, ἄχος, achos. Further, also today, verbs like to ache, in Polish boleć, do not have the Passive. We do not say *we are ached, or *jesteśmy boleni. Feel welcome to the Commentary: Word sense and human living experience.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Naturalnie, wiersz nie traktuje dosłownie o bólu. Osoby zdolne przynajmniej pisać wiedzą, czy coś je boli. Wersy mówią, z użyciem przenośni, Wskazać o sobie nie umie| Kiedy nastało, czy może | Kiedy go nie było, był dzień. Ból nie ma mowy, ale zawsze „mówi” gdzie jego źródło, jaki początek i trwanie. Bez percepcji nie ma bólu.

 

Możemy porównać antyczny grecki bezokolicznik. Angielskie użycie czasownikowe to ache można wywieść od ἄχος, achos, greckiego rzeczownika. Także dzisiaj czasowniki jak to ache, po polsku boleć, nie mają Strony Biernej. Nie mówimy *we are ached, czy *jesteśmy boleni. Zapraszam do Komentarza: Sens słowa a ludzkie doświadczenie życiowe.

 

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR