LIFE | ŻYCIE

Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin, their editions of 1955 and 1998, are marked as J poem number and Fr poem number respectively.

 

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

 

(1) I. SUCCESS: SUKCES
J poem 67 | Fr poem 112

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed…

 

Sukces ma smak najsłodszy

Dla tych, co nie górują…

 

(2) II. OUR SHARE OF NIGHT TO BEAR
J poem 113 | Fr poem 116

Our share of night to bear,
Our share of morning…

 

Nieść nasz wymiar nocy,
Nasz wymiar jutrzenki…

EBOOK, 1ST SERIES

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD,
or view this site in print format, over the Internet Archive
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES.

(3) III. ROUGE ET NOIR
J poem 139 | Fr poem 89

Soul, wilt thou toss again?
By just such a hazard…

 

Duszo, czy znów będziesz ciskać?
Przez samo takie ryzyko…

 

(4) IV. ROUGE GAGNE
J poem 172 | Fr poem 170

‘T is so much joy! ‘T is so much joy!
If I should fail, what poverty…

 

Wesele jakie! Jakie wesele!
A jak przegrana, jaka mizeria…

 

(5) V. GLEE! THE GREAT STORM IS OVER
J poem 619 | Fr poem 685

Glee! The great storm is over!
Four have recovered the land…

 

Koniec burzy piekielnej nareszcie!
Do lądu uporało się czterech…

 

(6) VI. IF I CAN STOP ONE HEART FROM BREAKING
J poem 919 | Fr poem 982

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain…

 

Jeśli jedno od upadku uchronię serce,
Na darmo żyć nie będę…

 

(7) VII. ALMOST: PRAWIE!
J poem 90 | Fr poem 69

Within my reach!
I could have touched…

 

W zasięgu dłoni!
W dotyku mocy…

 

(8) VIII. A WOUNDED DEER LEAPS HIGHEST
J poem 165 | Fr poem 181

A wounded deer leaps highest,
I’ve heard the hunter tell…

 

Jeleń zraniony, skacze najwyżej,
Jak mówi łowca, słyszałam…

 

(9) IX. THE HEART ASKS PLEASURE FIRST
J poem 536 | Fr poem 588

The heart asks pleasure first,
And then, excuse from pain…

 

Przyjemności pragnie wpierw serce,
Potem, od bolenia wymówki…

 

(10) X. IN A LIBRARY: W BIBLIOTECE
J poem 371 | Fr poem 569

A precious, mouldering pleasure ‘t is
To meet an antique book…

 

Cenną a kruchą jest mi przyjemnością
Antycznej księgi druku napotkanie…

 

(11) XI. MUCH MADNESS IS DIVINEST SENSE
J poem 435 | Fr poem 620

Much madness is divinest sense
To a discerning eye…

 

W szaleństwie wiele jest duchowego zamysłu
Oku spostrzegawczemu…

 

(12) XII. I ASKED NO OTHER THING
J poem 621 | Fr poem 687

I asked no other thing,
No other was denied…

 

Niczego innego nie prosiłam,
Innego nie broniono niczego…

 

(13) XIII. EXCLUSION: ZASTRZEŻENIE
J poem 303 | Fr poem 409

The soul selects her own society,
Then shuts the door…

 

Dusza wybiera towarzystwo swoje
Potem drzwi zamyka…

 

(14) XIV. SECRET: SEKRET
J poem 89 | Fr poem 68

Some things that fly there be, —
Birds, hours, the bumble-bee…

 

Są takie, co umykają wiele —
Godziny, ptaki, trzmiele…

 

(15) XV. THE LONELY HOUSE: SAMOTNY DOM
J poem 289 | Fr poem 311

I know some lonely houses off the road
A robber ‘d like the look of…

 

Od tej drogi, znam domy samotne
Co rabuś by sobie upodobał…

 

(16) XVI. TO FIGHT ALOUD IS VERY BRAVE
J poem 126 | Fr poem 138

To fight aloud is very brave,
But gallanter, I know…

 

Odważnie jest walczyć głośno,

Lecz wiem, jeszcze przystojniej…

 

(17) XVII. DAWN: ŚWITANIE
J poem 347 | Fr poem 679

When night is almost done,
And sunrise grows so near…

 

Kiedy noc prawie dokonana
A słońca wschód rośnie z bliska…

 

(18) XVIII. BOOK OF MARTYRS: KSIĘGA MĘCZENNIKÓW
J poem 260 | Fr poem 323

Read, sweet, how others strove
Till we are stouter…

 

Czytaj, skarbie, jak walczyli,
Zanim my silniejsi…

 

(19) XIX. THE MYSTERY OF PAIN: BOLENIA TAJEMNICA
J poem 650 | Fr poem 760

Pain has an element of blank;
It cannot recollect…

 

Bolenie ma jakąś pustkę;
Wskazać o sobie nie umie…

 

(20) XX. I TASTE A LIQUOR NEVER BREWED
J poem 214 | Fr poem 207

I taste a liquor never brewed,
From tankards scooped in pearl…

 

Nigdy warzony, napój popijam
Z kielichów perłą sadzonych…

 

(21) XXI. A BOOK: KSIĘGA JAKA
J poem 1587 | Fr poem 1593

He ate and drank the precious words,
His spirit grew robust…

 

Posilił się i upoił słowy cennymi
Wzrósł w krzepę jego duch…

 

(22) XXII. I HAD NO TIME TO HATE
J poem 478 | Fr poem 763

I had no time to hate, because
The grave would hinder me…

 

Nie miałam czasu dla nienawiści –
Grób byłby ograniczał mnie…

 

(23) XXIII. UNRETURNING: BEZPOWROTNIE
J poem 107 | Fr poem 152

‘T was such a little, little boat
That toddled down the bay…

 

Taka mała, mała łódka
Zatoczką dyrdała…

 

(24) XXIV. WHETHER MY BARK WENT DOWN AT SEA
J poem 52 | Fr poem 33

Whether my bark went down at sea,
Whether she met with gales…

 

Czy ma barka zatonęła w morzu,
Czy wichury napotkała…

 

(25) XXV. BELSHAZZAR HAD A LETTER
J poem 1459 | Fr poem 1487

Belshazzar had a letter, —
He never had but one…

 

Baltazar dostał pismo —
Jedno miał wszelako…

 

(26) XXVI. THE BRAIN WITHIN ITS GROOVE
J poem 556 | Fr poem 563

The brain within its groove
Runs evenly and true…

 

Mózg we własnych zagłębieniach
Statecznie się ma, rzetelnie…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR