Index, Life: Życie

 

I. SUCCESS: SUKCES

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed…

 

Sukces jest najmilejszy
Tym, co go nie odnoszą nigdy…

 

II. OUR SHARE OF NIGHT TO BEAR

Our share of night to bear,
Our share of morning…

 

Naszą nocy część nosić,
Naszą część jutrzenki…

 

III. ROUGE ET NOIR

Soul, wilt thou toss again?
By just such a hazard…

 

Duszo, czy znów ciskać będziesz?
Przez samo takie ryzyko…

 

IV. ROUGE GAGNE

‘T is so much joy! ‘T is so much joy!
If I should fail, what poverty…

 

Wesele jakie! Jakie wesele!
A jak przegrana, jaka mizeria…

 

V. GLEE! THE GREAT STORM IS OVER

Glee! The great storm is over!
Four have recovered the land…

 

Koniec burzy piekielnej, wreszcie!
Do lądu dotarło czterech…

 

VI. IF I CAN STOP ONE HEART FROM BREAKING

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain…

 

Jeśli jedno od załamania uratuję serce,
Na darmo żyć nie będę…

 

VII. ALMOST: PRAWIE!

Within my reach!
I could have touched…

 

W zasięgu dłoni!
W dotyku mocy…

 

VIII. A WOUNDED DEER LEAPS HIGHEST

A wounded deer leaps highest,
I’ve heard the hunter tell…

 

Jeleń zraniony, skacze najwyżej,
Jak mówi łowca, słyszałam…

 

IX. THE HEART ASKS PLEASURE FIRST

The heart asks pleasure first,
And then, excuse from pain…

 

Serce przyjemności pragnie wpierw,
Potem, wymówki od bolenia…

 

X. IN A LIBRARY: W BIBLIOTECE

A precious, mouldering pleasure ‘t is
To meet an antique book…

 

Cenną a kruchą jest mi przyjemnością
Antycznej księgi druku napotkanie…

 

XI. MUCH MADNESS IS DIVINEST SENSE

Much madness is divinest sense
To a discerning eye…

 

W szaleństwie wiele jest duchowego zamysłu
Oku spostrzegawczemu…

 

XII. I ASKED NO OTHER THING

I asked no other thing,
No other was denied…

 

Niczego innego nie prosiłam,
Innego nie odmówiono niczego…

 

XIII. EXCLUSION: ZASTRZEŻENIE

The soul selects her own society,
Then shuts the door…

 

Dusza wybiera towarzystwo swoje
Potem drzwi zamyka…

 

XIV. SECRET: SEKRET

Some things that fly there be, —
Birds, hours, the bumble-bee…

 

Są takie, co umykają wiele —
Godziny, ptaki, trzmiele…

 

XV. THE LONELY HOUSE: SAMOTNY DOM

I know some lonely houses off the road
A robber ‘d like the look of…

 

Od tej drogi, znam takie domy samotne
Co rabuś by upodobał sobie…

 

XVI. TO FIGHT ALOUD IS VERY BRAVE

To fight aloud is very brave,
But gallanter, I know…

 

Odważnie jest walczyć głośno,

Ale wiem, jeszcze przystojniej…

 

XVII. DAWN: ŚWITANIE

When night is almost done,
And sunrise grows so near…

 

Kiedy noc prawie dokonana
A słońca wschód z bliska narasta…

 

XVIII. BOOK OF MARTYRS: KSIĘGA MĘCZENNIKÓW

Read, sweet, how others strove
Till we are stouter…

 

Czytaj, kochanie, jak inni walczyli,
Nim my teraz silniejsi…

 

XIX. THE MYSTERY OF PAIN: BOLENIA TAJEMNICA

Pain has an element of blank;
It cannot recollect…

 

Bolenie ma jaką pustkę;
Wskazać o sobie nie umie…

 

XX. I TASTE A LIQUOR NEVER BREWED

I taste a liquor never brewed,
From tankards scooped in pearl…

 

Napoju kosztuję nigdy warzonego,
Z czarek perłą sadzonych…

 

XXI. A BOOK: KSIĘGA JAKA

He ate and drank the precious words,
His spirit grew robust…

 

Posilił się i upoił słowy cennymi
Wzrósł w krzepę jego duch…

 

XXII. I HAD NO TIME TO HATE

I had no time to hate, because
The grave would hinder me…

 

Nie miałam czasu na nienawiść –
Grób byłby ograniczał mnie…

 

XXIII. UNRETURNING: BEZPOWROTNIE

‘T was such a little, little boat
That toddled down the bay…

 

Taka mała, mała łódeczka
Zatoczką podyrdała…

 

XXIV. WHETHER MY BARK WENT DOWN AT SEA

Whether my bark went down at sea,
Whether she met with gales…

 

Czy moja barka zatonęła w morzu,
Czy wichury napotkała…

 

XXV. BELSHAZZAR HAD A LETTER

Belshazzar had a letter, —
He never had but one…

 

Baltazar miał pismo —
Jedno miał wszelako…

 

XXVI. THE BRAIN WITHIN ITS GROOVE

The brain within its groove
Runs evenly and true…

 

Mózg w swoich zagłębieniach
Statecznie się ma i rzetelnie…

 

Advertisements

Feel welcome to comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s