TIME AND ETERNITY | CZAS A WIECZNOŚĆ

The index shows first print, along with numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem and Fr poem respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson’s poems.

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

*****

(1) I. ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL
J poem 98 | Fr poem 77

One dignity delays for all,
One mitred afternoon…

 

Jedna, a dla  wszystkich renoma
Jednaka, zmierzchania spoina…

 

(2) II. TOO LATE: ZA PÓŹNO
J poem 58 | Fr poem 67

Delayed till she had ceased to know,
Delayed till in its vest of snow…

 

Spóźnione, aż przestała wiedzieć,
Spóźnione, aż w szacie śniegów…

EBOOK, 1ST SERIESAll this website English language content for the First Series; electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

EBOOK, 1ST SERIES, IN POLISH

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; format elektroniczny, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

(3) III. ASTRA CASTRA: GWIAZDY NIECH OBOZUJĄ
J poem 524 | Fr poem 399

Departed to the judgment,
A mighty afternoon…

 

Pod sąd, to wyobcowanie
Życia zmierzchanie potężne…

 

(4) IV. SAFE IN THEIR ALABASTER CHAMBERS
J poem 216 | Fr poem 124

Safe in their alabaster chambers,
Untouched by morning and untouched by noon…

 

Bezpieczni w alabastrowych swych izbach,
Ni światłem poranka, ni południem tknięci…

 

(5) V. ON THIS LONG STORM THE RAINBOW ROSE
J poem 194 | Fr poem 216

On this long storm the rainbow rose,
On this late morn the sun…

 

Na tej burzy tęcza urosła, przeciągłej,
Na tym ranku późnym, to słońce…

 

(6) VI. FROM THE CHRYSALIS: Z POZŁOCI
J poem 129 | Fr poem 142

My cocoon tightens, colors tease,
I’m feeling for the air…

 

Kokon się cieśni, kolory droczą,
Czuciem powietrza szukam…

 

(7) VII. SETTING SAIL: STAWIAMY ŻAGIEL
J poem 76 | Fr poem 143

Exultation is the going
Of an inland soul to sea…

 

Uniesienie to wyprawa
W morze, ducha z wnętrza lądu…

 

(8) VIII. LOOK BACK ON TIME WITH KINDLY EYES
J poem 1478 | Fr poem 1251

Look back on time with kindly eyes,
He doubtless did his best…

 

Na czas popatrz wstecz, spoglądając życzliwie
Jak mógł się starał, bez wątpliwości…

 

(9) IX. A TRAIN WENT THROUGH A BURIAL GATE
J poem 1761 | Fr poem 397

A train went through a burial gate,
A bird broke forth and sang…

 

Wkroczył orszak pogrzebną bramą
A ptaszek piosnką się wyłamał…

 

(10) X. I DIED FOR BEAUTY, BUT WAS SCARCE
J poem 449 | Fr poem 448

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb…

 

Dla piękna umarłam, ale było mnie mało
Upasowanej w grobie…

 

(11) XI. ABOUT MANY THINGS: O SPRAW WIELE
J poem 187 | Fr poem 238

How many times these low feet staggered,
Only the soldered mouth can tell…

 

Ileż razy słabły nogi te korne,
Tylko usta te uspolone mogą rzec…

 

(12) XII. REAL: NAPRAWDĘ
J poem 241 | Fr poem 339

I like a look of agony,
Because I know it ‘s true…

 

Biorę przykład z agonii
Bo wiem, że to prawda…

 

(13) XIII. THE FUNERAL: POGRZEB
J poem 1307 | Fr poem 1363

That short, potential stir
That each can make but once…

 

Krótkie, potencjalne szarpnienie,
Co każdy może, ale jeden raz…

 

(14) XIV. I WENT TO THANK HER
J poem 363 | Fr poem 637

I went to thank her,
But she slept…

 

Podziękować jej poszłam,
Ale spała…

 

(15) XV. I’VE SEEN A DYING EYE
J poem 547 | Fr poem 648

I’ve seen a dying eye
Run round and round a room…

 

Co umiera, widziałam oko
Po pokoju patrzyło wokół…

 

(16) XVI. REFUGE: SCHRONIENIE
J poem 1172 | Fr poem 1246

The clouds their backs together laid,
The north begun to push…

 

Chmurzyska grzbietami się oparły wzajem,
Północ zaczęła naciskać…

 

(17) XVII. I NEVER SAW A MOOR
J poem 1052 | Fr poem 800

I never saw a moor,
I never saw the sea…

 

Nie widziałam nigdy wrzosowiska,
Morza także nigdy nie ujrzałam …

 

(18) XVIII. PLAYMATES: KOMPANI
J poem 231 | Fr poem 245

God permits industrious angels
Afternoons to play…

 

Bóg pracowitym aniołom pozwala
Bawić się w popołudnia…

 

(19) XIX. TO KNOW JUST HOW
J poem 622 | Fr poem 688

To know just how he suffered would be dear;
To know if any human eyes were near…

 

Wiedzieć bodaj jak to znosił, byłoby drogim;
Czy było się tam zbliżyć jakimś ludzkim oczom…

 

(20) XX. THE LAST NIGHT THAT SHE LIVED
J poem 1100 | Fr poem 1100

The last night that she lived,
It was a common night…

 

Noc ostatnia, gdy ona żyła,
Była nocą zwykłą…

 

(21) XXI. THE FIRST LESSON: PIERWSZA LEKCJA
J poem 418 | Fr poem 435

Not in this world to see his face
Sounds long, until I read the place…

 

Nie na tym świecie twarz jego widzieć

Trwa długo, zanim czytam wyimek…

 

(22) XXII. THE BUSTLE IN A HOUSE
J poem 1078 | Fr poem 1108

The bustle in a house
The morning after death…

 

Po domu się krzątanie
W poranek pośmiertny…

 

(23) XXIII. I REASON, EARTH IS SHORT
J poem 301 | Fr poem 403

I reason, earth is short,
And anguish absolute…

 

Na rozum, świat jest krótki,
A katusza bez granic…

 

(24) XXIV. AFRAID? OF WHOM AM I AFRAID?
J poem 608 | Fr poem 345

Afraid? Of whom am I afraid?
Not death; for who is he…

 

Boję się? Lecz kogo ja się boję?
Nie śmierci; któż ona jest…

 

(25) XXV. DYING: UMIERANIE
J poem 692 | Fr poem 715

The sun kept setting, setting still;
No hue of afternoon…

 

Dalej a dalej, słońce się osuwało;

Popołudnia barwy ni jednej…

 

(26) XXVI. TWO SWIMMERS WRESTLED ON THE SPAR
J poem 201 | Fr poem 227

Two swimmers wrestled on the spar
Until the morning sun…

 

Pływaków dwóch względem sportu się mierzyło,

Aż zalśniło poranne słońce…

 

(27) XXVII. THE CHARIOT: RYDWAN
J poem 712 | Fr poem 479

Because I could not stop for Death,
He kindly stopped for me…

 

A że się dla Śmierci zatrzymać nie mogłam
Ona dla mnie postój zrobiła uprzejmie…

 

(28) XXVIII. SHE WENT AS QUIET AS THE DEW
J poem 149 | Fr poem 159

She went as quiet as the dew
From a familiar flower…

 

Ustąpiła cicho jak rosa
Ze znajomego kwiatu…

 

(29) XXIX. RESURGAM
J poem 174 | Fr poem 172

At last to be identified!
At last, the lamps upon thy side…

 

Wreszcie rozpoznawanie!
Wreszcie, przy boku twoim, z lampami…

 

(30) XXX. EXCEPT TO HEAVEN, SHE IS NOUGHT
J poem 154 | Fr poem 173

Except to heaven, she is nought;
Except for angels, lone…

 

Nie dla niebios, niczym jest ona
Nie od aniołów, osamotniona…

 

(31) XXXI. DEATH IS A DIALOGUE
J poem 976 | Fr poem 973

Death is a dialogue between
The spirit and the dust…

 

Śmierć to dialog aby
Ducha z prochem marnym…

 

(32) XXXII. IT WAS TOO LATE FOR MAN
J poem 623 | Fr poem 689

It was too late for man,
But early yet for God…

 

Późno było człowiekowi,
Ale pora młoda Bogu…

 

(33) XXXIII. ALONG THE POTOMAC: Z POTOMAKIEM
J poem 596 | Fr poem 518

When I was small, a woman died.
To-day her only boy…

 

Gdy byłam mała, zmarła kobieta.
Jej syn jedyny, dzisiaj…

 

(34) XXXIV. THE DAISY FOLLOWS SOFT THE SUN
J poem 106 | Fr poem 161

The daisy follows soft the sun,
And when his golden walk is done…

 

Aster polny wałęsa się za słońcem,
A gdy skończony jego spacer złociem…

 

(35) XXXV. EMANCIPATION: EMANCYPACJA
J poem 384 | Fr poem 649

No rack can torture me,
My soul’s at liberty…

 

Torturom nie imać się mnie,
Dusza ma niepodległą jest…

 

(36) XXXVI. LOST: ZAWIERUSZONY
J poem 181 | Fr poem 209

I lost a world the other day.
Has anybody found…

 

Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy znalazł go ktoś…

 

(37) XXXVII. IF I SHOULDN’T BE ALIVE
J poem 182 | Fr poem 210

If I shouldn’t be alive
When the robins come…

 

A jak bym już nie miała żyć
I by rudzikom było przyjść…

 

(38) XXXVIII. SLEEP IS SUPPOSED TO BE
J poem 13 | Fr poem 35

Sleep is supposed to be
By souls of sanity…

 

Jest o śnie domniemywanym
Od dusz umiarkowanych…

 

(39) XXXIX. I SHALL KNOW WHY, WHEN TIME IS OVER
J poem 193 | Fr poem 215

I shall know why, when time is over,
And I have ceased to wonder why…

 

Kiedy czas się skończy, dlaczego, się dowiem
I dlaczego, nie zastanawiam się więcej…

 

(40) XL. I NEVER LOST AS MUCH BUT TWICE
J poem 49 | Fr poem 39

I never lost as much but twice,
And that was in the sod…

 

Nigdy tyle, co dwa razy nie straciłam,
A wszystko w błoto poszło…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR