Dlaczego pozostaję przy pierwodruku

“Obszerne stosowanie myślników i niekonwencjonalne użycie dużych liter w manuskryptach Dickinson, wraz z idiosynkratycznym słownictwem i wyobrażeniowością, łącznie tworzą pracę znacznie bardziej różnorodną w stylach i formach niż powszechnie się oczekuje”, mówi Wikipedia, jak wielu innych.

 

“Studenci mogą mieć problemy z wyglądem poematów ― z faktem, że nie mają tytułów; że są często krótkie, skondensowane, skompresowane; że myślnik jest tak często używany w miejsce tradycyjnych znaków przestankowych.”

 

 

“Idiosynkratyczna praktyka poetycka Dickinson — jej wszechobecne użycie myślników, na przykład, czy niespodziewane duże litery…”

 

 

Poezja Emilii Dickinson była sukcesem wśród ludzi jej czasów – głównie tych, którzy znali poprawną pisownię oraz, tak jak ona, byli świadomi teksów założycielskich, Deklaracji Niepodległości, Konstytucji, czy Karty Praw. Ona na pewno nie miała swojej poezji za jedynie żart, chociaż miała poczucie humoru.

 

Jej poezja została wydana po raz pierwszy w roku 1890, przez Tomasza Wentwortha Higginsona oraz Mabel Loomis Todd, którzy znali ją osobiście. Wydanie to nie miało “idiosynkrazji”. Owe pojawiły się wraz z drukiem Johnsona z roku 1955, opartym na kolekcjach które Harward dostał w roku 1950, jako dar od Gilberta H. Montague. Amherst College otrzymał kolekcję od Millicent Todd Bingham, w 1956.

 

 

Przeanalizujmy Houghton F124C, szkic Bezpiecznych w alabastru swoich izbach.

 

The graphemic dash

Możemy wątpić, czy zaznaczone spacje są myślnikami. Wyglądają na grafemiczne podkreślenie rytmu, jeżeli rozważyć całą stronę.

 

 

Oznaczenia przynależą dobrze z nawykiem ręki. Możemy je zobaczyć wokół imienia adresatki, Suz. Nawyk ten ma otwarte ε któe zamyka się dla klastrów sibilantów, na przykład. Możemy porównać diadεms, Dogεs, oraz soundless.

 

Evidentnie, Emilia Dickinson rozwinęła swą praktykę pisemną, ponieważ język mówiony miał znaczenie w jej notacji. Dlaczego? Dla przykładu, zapraszam do przeczytania o jej inspiracji greką i łaciną.

 

 

Kontynuując analizę fizycznych własności manuskrytpów, przyjrzyjmy się kolejnej próbce. Wierszem nadal jest “Bezpieczni w alabastru swoich izbach”.

 

Graphemics__T__comparison1

 

Houghton F124B, Bezpieczni w alabastru swoich izbach.

 

Nawyk ręki nie ma charakterystycznego T, a F124B byłoby bliższe czystej kopii, niż F124C. Teorie o pogarszającym się wzroku Emilii Dickinson zawodzą z poważnego względu: pisemnie, litery w F124B nie są większe, ani szeroko rozstawione.

 

Graphemics__T1

 

Najwyraźniej, wedle pani Todd i pana Higginsona, ów kszłat T przynależał z materiałem nadającym się do prezentacji, a nie tylko ze szkicami. Więcej, jak to zazwyczaj z ludźmi bywa, T Emilii Dickinson rośnie, a nie maleje, wraz z finalizacją tekstu.

 

Graphemics of T__3

 

Fotokopia pisma Emilii Dickinson wydanego z serią pierwszą.

 

Jest coś bardzo dziwnego, z następnymi próbkami. Kopie te to Houghton F67A i F67B, wiersza Za późno, Emilii Dickinson. Tekst jest przepisany, prawie spójnie z drukiem Higginson-Todd.

 

 

F67A różni się dwoma słowami, joy i remaining; F67B jedynie słowem joy. Mogło ono występować w jakiejś wstępnej wersji poematu. Jednakowoż, patrząc na rytm i rym, widać, że nie miało tam pozostać.

 

Delayed till she had ceased to know,
Delayed till in its vest of snow
Her loving bosom lay.
An hour behind the fleeting breath,
Later by just an hour than death, —
Oh, lagging yesterday!

 

Could she have guessed that it would be;
Could but a crier of the joy (?)
Have climbed the distant hill;
Had not the bliss so slow a pace,—
Who knows but this surrendered face
Were undefeated still?

 

Joy oraz glee są blisko synonimiczne. Autorka nie mogła mieć trudności z dostosowaniem wysłowienia. Dlaczego więc przepisywać całość, z jednym tylko słówkiem z jakiegoś szkicu? Czy możemy wierzyć, że zrobiła to Emilia Dickinson? Pismo nie ma wielu cech charakterystycznych.

 

Datowanie radiowęglowe manuskryptów mogłoby się okazać cenne, wraz z C14 atramentu.

 

 

Moją decyzją jest pozostać przy druku Higginson-Todd. Mabel Todd i Thomas Wentwroth Higginson znali notację Emilii Dickinson dla szkiców. Zgadzam się, że zwrotki wyglądają w pierwodruku na arbitralne i czasem nie podążam za owym podziałem. Zwrotka powinna być integralną składową znaczenia, stąd moje tematyczne, czy też semantyczne zwrotki. Pracuję na przesłance, że część poezji najprawdopodbniej nie była ukończona, a decyzje autorskie nie były możliwe już przy pierwodruku.

 

Czy poezja Emilii Dickinson próbuje opowiadać o specjalnych Pszczołach, Ptakach, czy Uszach, jak sugerowałyby druki jej poezji dzisiaj?

 

Light laughs the breeze
In her Castle above them—
Babbles the Bee in a stolid Ear,
Pipe the Sweet Birds in ignorant cadence—
Ah, what sagacity perished here!

 

Nie. Jej notacja służyła rymowi, rytmowi, oraz jęzkowym morfemom.

 

 

Index, Life: Życie

 

I. SUCCESS: SUKCES

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed…

 

Sukces jest najmilejszy
Tym, co go nie odnoszą nigdy…

 

II. OUR SHARE OF NIGHT TO BEAR

Our share of night to bear,
Our share of morning…

 

Naszą nocy część nosić,
Naszą część jutrzenki…

 

III. ROUGE ET NOIR

Soul, wilt thou toss again?
By just such a hazard…

 

Duszo, czy znów ciskać będziesz?
Przez samo takie ryzyko…

 

IV. ROUGE GAGNE

‘T is so much joy! ‘T is so much joy!
If I should fail, what poverty…

 

Wesele jakie! Jakie wesele!
A jak przegrana, jaka mizeria…

 

V. GLEE! THE GREAT STORM IS OVER

Glee! The great storm is over!
Four have recovered the land…

 

Koniec burzy piekielnej, wreszcie!
Do lądu dotarło czterech…

 

VI. IF I CAN STOP ONE HEART FROM BREAKING

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain…

 

Jeśli jedno od załamania uratuję serce,
Na darmo żyć nie będę…

 

VII. ALMOST: PRAWIE!

Within my reach!
I could have touched…

 

W zasięgu dłoni!
W dotyku mocy…

 

VIII. A WOUNDED DEER LEAPS HIGHEST

A wounded deer leaps highest,
I’ve heard the hunter tell…

 

Jeleń zraniony, skacze najwyżej,
Jak mówi łowca, słyszałam…

 

IX. THE HEART ASKS PLEASURE FIRST

The heart asks pleasure first,
And then, excuse from pain…

 

Serce przyjemności pragnie wpierw,
Potem, wymówki od bolenia…

 

X. IN A LIBRARY: W BIBLIOTECE

A precious, mouldering pleasure ‘t is
To meet an antique book…

 

Cenną a kruchą jest mi przyjemnością
Antycznej księgi druku napotkanie…

 

XI. MUCH MADNESS IS DIVINEST SENSE

Much madness is divinest sense
To a discerning eye…

 

W szaleństwie wiele jest duchowego zamysłu
Oku spostrzegawczemu…

 

XII. I ASKED NO OTHER THING

I asked no other thing,
No other was denied…

 

Niczego innego nie prosiłam,
Innego nie odmówiono niczego…

 

XIII. EXCLUSION: ZASTRZEŻENIE

The soul selects her own society,
Then shuts the door…

 

Dusza wybiera towarzystwo swoje
Potem drzwi zamyka…

 

XIV. SECRET: SEKRET

Some things that fly there be, —
Birds, hours, the bumble-bee…

 

Są takie, co umykają wiele —
Godziny, ptaki, trzmiele…

 

XV. THE LONELY HOUSE: SAMOTNY DOM

I know some lonely houses off the road
A robber ‘d like the look of…

 

Od tej drogi, znam takie domy samotne
Co rabuś by upodobał sobie…

 

XVI. TO FIGHT ALOUD IS VERY BRAVE

To fight aloud is very brave,
But gallanter, I know…

 

Odważnie jest walczyć głośno,

Ale wiem, jeszcze przystojniej…

 

XVII. DAWN: ŚWITANIE

When night is almost done,
And sunrise grows so near…

 

Kiedy noc prawie dokonana
A słońca wschód z bliska narasta…

 

XVIII. BOOK OF MARTYRS: KSIĘGA MĘCZENNIKÓW

Read, sweet, how others strove
Till we are stouter…

 

Czytaj, kochanie, jak inni walczyli,
Nim my teraz silniejsi…

 

XIX. THE MYSTERY OF PAIN: BOLENIA TAJEMNICA

Pain has an element of blank;
It cannot recollect…

 

Bolenie ma jaką pustkę;
Wskazać o sobie nie umie…

 

XX. I TASTE A LIQUOR NEVER BREWED

I taste a liquor never brewed,
From tankards scooped in pearl…

 

Napoju kosztuję nigdy warzonego,
Z czarek perłą sadzonych…

 

XXI. A BOOK: KSIĘGA JAKA

He ate and drank the precious words,
His spirit grew robust…

 

Posilił się i upoił słowy cennymi
Wzrósł w krzepę jego duch…

 

XXII. I HAD NO TIME TO HATE

I had no time to hate, because
The grave would hinder me…

 

Nie miałam czasu na nienawiść –
Grób byłby ograniczał mnie…

 

XXIII. UNRETURNING: BEZPOWROTNIE

‘T was such a little, little boat
That toddled down the bay…

 

Taka mała, mała łódeczka
Zatoczką podyrdała…

 

XXIV. WHETHER MY BARK WENT DOWN AT SEA

Whether my bark went down at sea,
Whether she met with gales…

 

Czy moja barka zatonęła w morzu,
Czy wichury napotkała…

 

XXV. BELSHAZZAR HAD A LETTER

Belshazzar had a letter, —
He never had but one…

 

Baltazar miał pismo —
Jedno miał wszelako…

 

XXVI. THE BRAIN WITHIN ITS GROOVE

The brain within its groove
Runs evenly and true…

 

Mózg w swoich zagłębieniach
Statecznie się ma i rzetelnie…

 

Index, Nature: Natura

I. NEW FEET WITHIN MY GARDEN GO

New feet within my garden go,
New fingers stir the sod…

 

Nowe stopy chodzą po moim ogrodzie,
Myszkują w darni palce nowe…

 

II. MAY-FLOWER: NIESPODZIEWAJKA

Pink, small, and punctual,
Aromatic, low…

 

Malutka jak kropeczka i różana,
Niewysoka, a rozpachniana…

 

III. WHY: DLACZEGO?

The murmur of a bee
A witchcraft yieldeth me…

 

Pszczoły szeptanie
Takie daje mi czarowanie…

 

IV. PERHAPS YOU’D LIKE TO BUY A FLOWER

Perhaps you’d like to buy a flower?
But I could never sell…

 

A może tobie by kwiat kupić?
Ale ja na sprzedaż nie mam…

 

V. THE PEDIGREE OF HONEY

The pedigree of honey
Does not concern the bee…

 

Miodu znak firmowy
Nie kłopocze pana pszczoły…

 

VI. A SERVICE OF SONG: PIOSNKĄ POSŁUŻENIE

Some keep the Sabbath going to church;
I keep it staying at home…

 

Jedni idą w Szabas do kościoła;
Ja w domu przestrzegam …

 

VII. THE BEE IS NOT AFRAID OF ME

The bee is not afraid of me,
I know the butterfly…

 

Pszczoła się mnie nie boi
Znam się z motylem…

 

VIII. SUMMER’S ARMIES: LETNIE ZASTĘPY

Some rainbow coming from the fair!
Some vision of the world Cashmere…

 

Tęcza wraca z kiermaszu właśnie!
Widok jaki na światowy kaszmir…

 

IX. THE GRASS: TRAWY

The grass so little has to do, —
A sphere of simple green…

 

Trawy tyle zajęcia mają tylko, —
Proste to grono zieleni…

 

X. A LITTLE ROAD NOT MADE OF MAN

A little road not made of man,
Enabled of the eye…

 

Dróżka co jej człek nie zrobił,
Oku dostępna…

 

XI. SUMMER SHOWER: LETNI KAPUŚNIACZEK

A drop fell on the apple tree,
Another on the roof…

 

Spadła kropelka na jabłonkę,
Na dach kolejna…

 

XII. PSALM OF THE DAY: CHORAŁ DNIA

A something in a summer’s day,
As slow her flambeaux burn away…

 

Jest coś takiego w dobie letniej,
Powolne jak pochodni jej gaśnięcie…

 

XIII. THE SEA OF SUNSET: ZACHODU SŁOŃCA MORZE

This is the land the sunset washes,
These are the banks of the Yellow Sea…

 

Oto ląd, co je zachód słońca obmywa,
Oto brzegi Żółtego Morza…

 

XIV. PURPLE CLOVER: PĄSOWA DZIĘCIELINA

There is a flower that bees prefer,
And butterflies desire…

 

Jest kwiat, co go pszczoły wolą,
A motyle pożądają…

 

XV. THE BEE: PAN PSZCZOŁA

Like trains of cars on tracks of plush
I hear the level bee…

 

Jak wagonów sznur na pluszowych szynach
Pana pszczołę ospałego słyszę…

 

XVI. PRESENTIMENT: PRZECZUCIE

Presentiment is that long shadow on the lawn
Indicative that suns go down…

 

Przeczucie to na trawniku ten cień, długi,
Co mówi, że zachodzą słońca już …

 

XVII. AS CHILDREN BID THE GUEST GOODNIGHT

As children bid the guest good-night,
And then reluctant turn…

 

Jak dzieci, gdy mówią gościom dobranoc,
I niechętnie się odwracają…

 

XVIII. ANGELS IN THE EARLY MORNING

Angels in the early morning
May be seen the dews among…

 

Aniołki wczesnym rankiem
Widać pomiędzy rosami…

 

XIX. SO BASHFUL WHEN I SPIED HER

So bashful when I spied her,
So pretty, so ashamed…

 

Nieśmiała tak, gdy ją wyśledziłam!
Taka ładna, a tak wstydliwa…

 

XX. TWO WORLDS: DWA ŚWIATY

It makes no difference abroad,
The seasons fit the same…

 

W polach szerokich różnicy to nie robi,
Tak samo przychodzą pory roku…

 

XXI. THE MOUNTAIN: GÓRA

The mountain sat upon the plain
In his eternal chair…

 

Górski masyw siadł na równinie,
Siedzisku jego wiecznym…

 

XXII. A DAY: DZIEŃ

I’ll tell you how the sun rose, —
A ribbon at a time…

 

Powiem ci, jak wzeszło słońce, —
Wstążeczka po wstążeczce…

 

XXIII. THE BUTTERFLY’S ASSUMPTION-GOWN

The butterfly’s assumption-gown,
In chrysoprase apartments hung…

 

Motyla szatka stylu a-priori,
Co wisi w komnatkach chryzoprazowych…

 

XXIV. THE WIND: WIATR

Of all the sounds despatched abroad,
There’s not a charge to me…

 

Z tych co się szeroko roznoszą dźwięków
Nie ma mi zawołania…

 

XXV. DEATH AND LIFE: ŚMIERĆ I ŻYCIE

Apparently with no surprise
To any happy flower…

 

Bez siurpryzy, najwyraźniej
Kontentemu kwiatkowi…

 

XXVI. ‘T WAS LATER WHEN THE SUMMER WENT

‘T was later when the summer went
Than when the cricket came…

 

To było później, gdy lato poszło sobie
Niż kiedy przyszedł sobie świerszcz…

 

XXVII. INDIAN SUMMER: INDIAŃSKIE LATO

These are the days when birds come back,
A very few, a bird or two…

 

To w takie dni ptaki wracają
Jeden czy dwa, bardzo niewiele…

 

XXVIII. AUTUMN: JESIEŃ

The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown…

 

Niż były, ranki są łagodniejsze
Orzechy zbrązowiały…

 

XXIX. BECLOUDED: NIEPOGODA

The sky is low, the clouds are mean,
A travelling flake of snow…

 

Chmury podłe, a niebo jest nisko,
Płatek śniegu podróżny…

 

XXX. THE HEMLOCK: CHOINA

I think the hemlock likes to stand
Upon a marge of snow…

 

Myślę, lubi stać choina
Na śniegowej peryferii…

 

XXXI. THERE’S A CERTAIN SLANT OF LIGHT

There’s a certain slant of light,
On winter afternoons…

 

Jest taki kąt, co pod nim światło pada,
W popołudnia zimowe…

Index, Love: Miłość

I. MINE: MÓJ!

Mine by the right of the white election!
Mine by the royal seal…

 

Mój, prytejskim wybierania prawem!
Mój, stemplem królewskim…

 

II. BEQUEST: LEGAT

You left me, sweet, two legacies, —
A legacy of love…

 

Legaty twe, słodkie, mam dwa;
Dar miłości jednym…

 

III. ALTER? WHEN THE HILLS DO

Alter? When the hills do.
Falter? When the sun…

 

Zmienić się? Kiedy wzgórza.
Zachwiać? Kiedy słońce…

 

IV. SUSPENSE: SUSPENS

Elysium is as far as to
The very nearest room…

 

Błogość to jak stąd
W najbliższy pokój, skąd…

 

V. SURRENDER: USTĘPSTWO

Doubt me, my dim companion!
Why, God would be content…

 

Blady mój towarzyszu, o mnie wątp!
Gdy i Bóg by uraczony…

 

VI. IF YOU WERE COMING IN THE FALL

If you were coming in the fall,
I’d brush the summer by…

 

Jeśli cię oczekiwać jesienią,
Lato bym w wymieciny…

 

VII. WITH A FLOWER: Z KWIECIEM

I hide myself within my flower,
That wearing on your breast…

 

W moim kwiatku się chowam
Co jak go nosisz na piersi…

 

VIII. PROOF: DOWÓD

That I did always love,
I bring thee proof…

 

Że zawsze kochałam,
Przynoszę ci dowód…

 

IX. HAVE YOU GOT A BROOK

Have you got a brook in your little heart,
Where bashful flowers blow…

 

Masz li w serduszku źródełko
Gdzie kwiecie kwitnie nieśmiałe…

 

X. TRANSPLANTED: PRZENIESIENIE

As if some little Arctic flower,
Upon the polar hem…

 

Gdyby kwiat jaki arktyczny,
Na polarnym obrąbku…

 

XI. THE OUTLET: UJŚCIE

My river runs to thee:
Blue sea, wilt welcome me…

 

Moja rzeka ku tobie ma bieg:
Morze modre, przyjmiesz ty mnie…

 

XII. IN VAIN: NA PRÓŻNO

I cannot live with you,
It would be life…

 

Żyć z tobą nie mogę,
Byłoby to życiem…

 

XIII. RENUNCIATION: WYRZECZENIE

There came a day at summer’s full
Entirely for me…

 

W lata pełni nadszedł dzień
Cały dla mnie jednej…

 

XIV. LOVE’S BAPTISM: CHRZCIELNIA MIŁOŚCI

I’m ceded, I’ve stopped being theirs;
The name they dropped upon my face…

 

Odstąpiono mnie, nie jestem ich;
Imię co uronili na mą twarz…

 

XV. RESURRECTION: ZMARTWYCHWSTANIE

‘T was a long parting, but the time
For interview had come…

 

Była to długa rozłąka, ale czas
Na mówienie nadszedł…

 

XVI. APOCALYPSE: APOKALIPSA

I’m wife; I’ve finished that,
That other state…

 

Żoną jestem; zakończyłam
Stan uprzedni…

 

XVII. THE WIFE: ŻONA

She rose to his requirement, dropped
The playthings of her life…

 

Stawiła mu czoła, rzuciła
Żywota jej bawidełka…

 

XVIII. APOTHEOSIS: APOTEOZA

Come slowly, Eden!
Lips unused to thee…

 

Edenie, zbliż się nieśpiesznie!
Usta cię nie zwyczajne…

Index, Time and Eternity: Czas a Wieczność

I. ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL

One dignity delays for all,
One mitred afternoon…

 

Jedna wszystkich czeka renoma
Jednaki, horyzontu ukos…

 

II. TOO LATE: ZA PÓŹNO

Delayed till she had ceased to know,
Delayed till in its vest of snow…

 

Spóźnione, aż zaprzestała wiedzieć,
Spóźnione, aż w szacie śniegów…

 

III. ASTRA CASTRA: GWIAZDY NIECH OBOZUJĄ

Departed to the judgment,
A mighty afternoon…

 

Pod sąd, to wyobcowanie
Zmierzchanie potężne …

 

IV. SAFE IN THEIR ALABASTER CHAMBERS

Safe in their alabaster chambers,
Untouched by morning and untouched by noon…

 

Bezpieczni w alabastrowych swoich izbach,
Ni światłem poranka, ni południem tknięci…

 

V. ON THIS LONG STORM THE RAINBOW ROSE

On this long storm the rainbow rose,
On this late morn the sun…

 

Na burzy przeciągłej, tęcza urosła;
Na ranku późnym, to słońce…

 

VI. FROM THE CHRYSALIS: W POZŁOCI

My cocoon tightens, colors tease,
I’m feeling for the air…

 

Kokon się cieśni, kolory droczą,
Czuciem powietrza szukam…

 

VII. SETTING SAIL: STAWIAMY ŻAGIEL

Exultation is the going
Of an inland soul to sea…

 

Euforia to przeniknienie
W morze, ducha z wnętrza lądu…

 

VIII. LOOK BACK ON TIME WITH KINDLY EYES

Look back on time with kindly eyes,
He doubtless did his best…

 

Na czas popatrz wstecz życzliwie
Zrobił co mógł, najlepiej…

 

IX. A TRAIN WENT THROUGH A BURIAL GATE

A train went through a burial gate,
A bird broke forth and sang…

 

Orszak wkroczył pogrzebną bramą
A ptaszek piosnką się wyłamał…

 

X. I DIED FOR BEAUTY, BUT WAS SCARCE

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb…

 

Dla piękna umarłam, ale było mnie mało
Upasowanej w grobie…

 

XI. ABOUT MANY THINGS: O SPRAW WIELE

How many times these low feet staggered,
Only the soldered mouth can tell…

 

Ileż to razy cierpły nogi te korne,
Tylko usta te uspolone mogą rzec…

 

XII. REAL: NAPRAWDĘ

I like a look of agony,
Because I know it ‘s true…

 

Biorę przykład z agonii
Bo wiem, że to prawda…

 

XIII. THE FUNERAL: POGRZEB

That short, potential stir
That each can make but once…

 

To krótkie, ukryte szarpnienie,
Co może je każdy, ale raz jedyny…

 

XIV. I WENT TO THANK HER

I went to thank her,
But she slept…

 

Podziękować jej poszłam,
Ale spała…

 

XV. I’VE SEEN A DYING EYE

I’ve seen a dying eye
Run round and round a room…

 

Umierające widziałam oko
Co pokoju patrzało wokół…

 

XVI. REFUGE: SCHRONIENIE

The clouds their backs together laid,
The north begun to push…

 

Chmury grzbietami się oparły wzajem,
Północ zaczęła naciskać…

 

 

XVII. I NEVER SAW A MOOR

I never saw a moor,
I never saw the sea…

 

Wrzosowiska nie widziałam,
Morza nigdy nie ujrzałam …

 

XVIII. PLAYMATES: KOMPANI

God permits industrious angels
Afternoons to play…

 

Bóg pracowitym aniołom pozwala
Bawić się w popołudnie…

 

XIX. TO KNOW JUST HOW

To know just how he suffered would be dear;
To know if any human eyes were near…

 

Wiedzieć bodaj jak to znosił, byłoby drogim;
Czy było tam się zbliżyć jakim ludzkim oczom…

 

XX. THE LAST NIGHT THAT SHE LIVED

The last night that she lived,
It was a common night…

 

Noc ostatnia której żyła,
Była nocą zwykłą…

 

XXI. THE FIRST LESSON: PIERWSZA LEKCJA

Not in this world to see his face
Sounds long, until I read the place…

 

Nie na tym padole twarz jego widzieć
Długo, nim patrzę w wyimek…

 

XXII. THE BUSTLE IN A HOUSE

The bustle in a house
The morning after death…

 

Po domu to krzątanie
W poranek pośmiertny…

 

XXIII. I REASON, EARTH IS SHORT

I reason, earth is short,
And anguish absolute…

 

Na rozum, świat jest krótki,
A katusza bez granic…

 

XXIV. AFRAID? OF WHOM AM I AFRAID?

Afraid? Of whom am I afraid?
Not death; for who is he…

 

Boję się? Kogo ja się boję?
Nie śmierci; kto ona jest…

 

XXV. DYING: UMIERANIE

The sun kept setting, setting still;
No hue of afternoon…

 

Dalej a dalej, słońce się zapadało;
Ale ni jednej popołudnia barwy…

 

XXVI. TWO SWIMMERS WRESTLED ON THE SPAR

Two swimmers wrestled on the spar
Until the morning sun…

 

Pływaków dwóch sportowo się mierzyło
Aż naraz, słońce zaranne zalśniło…

 

XXVII. THE CHARIOT: RYDWAN

Because I could not stop for Death,
He kindly stopped for me…

 

A że się dla Śmierci zatrzymać nie mogłam
Ona dla mnie przystanęła uprzejmie…

 

XXVIII. SHE WENT AS QUIET AS THE DEW

She went as quiet as the dew
From a familiar flower…

 

Ustąpiła cicho jak rosa
Z kwiatu który zna…

 

XXIX. RESURGAM: POWSTANĘ

At last to be identified!
At last, the lamps upon thy side…

 

Wreszcie rozpoznanie!
Wreszcie, przy boku twym, z lampami…

 

XXX. EXCEPT TO HEAVEN, SHE IS NOUGHT

Except to heaven, she is nought;
Except for angels, lone…

 

Nie dla niebios, niczym jest ona
Nie od aniołów, osamotniona…

 

XXXI. DEATH IS A DIALOGUE

Death is a dialogue between
The spirit and the dust…

 

Śmierć to dialog aby
Ducha z prochem marnym…

 

XXXII. IT WAS TOO LATE FOR MAN

It was too late for man,
But early yet for God…

 

Późno było człowiekowi,
Pora młoda Bogu…

 

XXXIII. ALONG THE POTOMAC: Z POTOMAKIEM

When I was small, a woman died.
To-day her only boy…

 

Gdy byłam mała, umarła kobieta.
Jej syn jedyny, dzisiaj…

 

XXXIV. THE DAISY FOLLOWS SOFT THE SUN

The daisy follows soft the sun,
And when his golden walk is done…

 

Aster polny wałęsa się za słońcem,
A gdy skończony jego spacer złociem…

 

XXXV. EMANCIPATION: EMANCYPACJA

No rack can torture me,
My soul’s at liberty…

 

Torturom nie imać się mnie,
Dusza moja wolną jest…

 

XXXVI. LOST: ZAWIERUSZONY

I lost a world the other day.
Has anybody found…

 

Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy odnalazł go kto…

 

XXXVII. IF I SHOULDN’T BE ALIVE

If I shouldn’t be alive
When the robins come…

 

A jak bym już nie miała żyć
I by rudzikom było przyjść…

 

XXXVIII. SLEEP IS SUPPOSED TO BE

Sleep is supposed to be
By souls of sanity…

 

Sen jest spodziewanym
Od dusz umiarkowanych…

 

XXXIX. I SHALL KNOW WHY, WHEN TIME IS OVER

I shall know why, when time is over,
And I have ceased to wonder why…

 

Kiedy czas się skończy, dlaczego, się dowiem
I dlaczego, nie zastanawiam się więcej…

 

XL. I NEVER LOST AS MUCH BUT TWICE

I never lost as much but twice,
And that was in the sod…

 

Nigdy tyle, co dwa razy nie straciłam,
A wszystko w błoto poszło…