LIFE | ŻYCIE

Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin, their editions of 1955 and 1998, are marked as J poem number and Fr poem number respectively.

 

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

 

(1) I. SUCCESS: SUKCES
J poem 67 | Fr poem 112

Success is counted sweetest
By those who ne’er succeed…

 

Sukces ma smak najsłodszy

Dla tych, co nie górują…

 

(2) II. OUR SHARE OF NIGHT TO BEAR
J poem 113 | Fr poem 116

Our share of night to bear,
Our share of morning…

 

Nieść nasz wymiar nocy,
Nasz wymiar jutrzenki…

EBOOK, 1ST SERIES

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD,
or view this site in print format, over the Internet Archive
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES.

(3) III. ROUGE ET NOIR
J poem 139 | Fr poem 89

Soul, wilt thou toss again?
By just such a hazard…

 

Duszo, czy znów będziesz ciskać?
Przez samo takie ryzyko…

 

(4) IV. ROUGE GAGNE
J poem 172 | Fr poem 170

‘T is so much joy! ‘T is so much joy!
If I should fail, what poverty…

 

Wesele jakie! Jakie wesele!
A jak przegrana, jaka mizeria…

 

(5) V. GLEE! THE GREAT STORM IS OVER
J poem 619 | Fr poem 685

Glee! The great storm is over!
Four have recovered the land…

 

Koniec burzy piekielnej nareszcie!
Do lądu uporało się czterech…

 

(6) VI. IF I CAN STOP ONE HEART FROM BREAKING
J poem 919 | Fr poem 982

If I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain…

 

Jeśli jedno od upadku uchronię serce,
Na darmo żyć nie będę…

 

(7) VII. ALMOST: PRAWIE!
J poem 90 | Fr poem 69

Within my reach!
I could have touched…

 

W zasięgu dłoni!
W dotyku mocy…

 

(8) VIII. A WOUNDED DEER LEAPS HIGHEST
J poem 165 | Fr poem 181

A wounded deer leaps highest,
I’ve heard the hunter tell…

 

Jeleń zraniony, skacze najwyżej,
Jak mówi łowca, słyszałam…

 

(9) IX. THE HEART ASKS PLEASURE FIRST
J poem 536 | Fr poem 588

The heart asks pleasure first,
And then, excuse from pain…

 

Przyjemności pragnie wpierw serce,
Potem, od bolenia wymówki…

 

(10) X. IN A LIBRARY: W BIBLIOTECE
J poem 371 | Fr poem 569

A precious, mouldering pleasure ‘t is
To meet an antique book…

 

Cenną a kruchą jest mi przyjemnością
Antycznej księgi druku napotkanie…

 

(11) XI. MUCH MADNESS IS DIVINEST SENSE
J poem 435 | Fr poem 620

Much madness is divinest sense
To a discerning eye…

 

W szaleństwie wiele jest duchowego zamysłu
Oku spostrzegawczemu…

 

(12) XII. I ASKED NO OTHER THING
J poem 621 | Fr poem 687

I asked no other thing,
No other was denied…

 

Niczego innego nie prosiłam,
Innego nie broniono niczego…

 

(13) XIII. EXCLUSION: ZASTRZEŻENIE
J poem 303 | Fr poem 409

The soul selects her own society,
Then shuts the door…

 

Dusza wybiera towarzystwo swoje
Potem drzwi zamyka…

 

(14) XIV. SECRET: SEKRET
J poem 89 | Fr poem 68

Some things that fly there be, —
Birds, hours, the bumble-bee…

 

Są takie, co umykają wiele —
Godziny, ptaki, trzmiele…

 

(15) XV. THE LONELY HOUSE: SAMOTNY DOM
J poem 289 | Fr poem 311

I know some lonely houses off the road
A robber ‘d like the look of…

 

Od tej drogi, znam domy samotne
Co rabuś by sobie upodobał…

 

(16) XVI. TO FIGHT ALOUD IS VERY BRAVE
J poem 126 | Fr poem 138

To fight aloud is very brave,
But gallanter, I know…

 

Odważnie jest walczyć głośno,

Lecz wiem, jeszcze przystojniej…

 

(17) XVII. DAWN: ŚWITANIE
J poem 347 | Fr poem 679

When night is almost done,
And sunrise grows so near…

 

Kiedy noc prawie dokonana
A słońca wschód rośnie z bliska…

 

(18) XVIII. BOOK OF MARTYRS: KSIĘGA MĘCZENNIKÓW
J poem 260 | Fr poem 323

Read, sweet, how others strove
Till we are stouter…

 

Czytaj, skarbie, jak walczyli,
Zanim my silniejsi…

 

(19) XIX. THE MYSTERY OF PAIN: BOLENIA TAJEMNICA
J poem 650 | Fr poem 760

Pain has an element of blank;
It cannot recollect…

 

Bolenie ma jakąś pustkę;
Wskazać o sobie nie umie…

 

(20) XX. I TASTE A LIQUOR NEVER BREWED
J poem 214 | Fr poem 207

I taste a liquor never brewed,
From tankards scooped in pearl…

 

Nigdy warzony, napój popijam
Z kielichów perłą sadzonych…

 

(21) XXI. A BOOK: KSIĘGA JAKA
J poem 1587 | Fr poem 1593

He ate and drank the precious words,
His spirit grew robust…

 

Posilił się i upoił słowy cennymi
Wzrósł w krzepę jego duch…

 

(22) XXII. I HAD NO TIME TO HATE
J poem 478 | Fr poem 763

I had no time to hate, because
The grave would hinder me…

 

Nie miałam czasu dla nienawiści –
Grób byłby ograniczał mnie…

 

(23) XXIII. UNRETURNING: BEZPOWROTNIE
J poem 107 | Fr poem 152

‘T was such a little, little boat
That toddled down the bay…

 

Taka mała, mała łódka
Zatoczką dyrdała…

 

(24) XXIV. WHETHER MY BARK WENT DOWN AT SEA
J poem 52 | Fr poem 33

Whether my bark went down at sea,
Whether she met with gales…

 

Czy ma barka zatonęła w morzu,
Czy wichury napotkała…

 

(25) XXV. BELSHAZZAR HAD A LETTER
J poem 1459 | Fr poem 1487

Belshazzar had a letter, —
He never had but one…

 

Baltazar dostał pismo —
Jedno miał wszelako…

 

(26) XXVI. THE BRAIN WITHIN ITS GROOVE
J poem 556 | Fr poem 563

The brain within its groove
Runs evenly and true…

 

Mózg we własnych zagłębieniach
Statecznie się ma, rzetelnie…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

NATURE | NATURA

The index shows first print, along with numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem number and Fr poem number respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson’s poems.

 

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

*****

(1) I. NEW FEET WITHIN MY GARDEN GO
J poem 99 | Fr poem 79

New feet within my garden go,
New fingers stir the sod…

 

Nowe chodzą stopy po moim ogrodzie,
Myszkują w darni palce nowe…

 

(2) II. MAY-FLOWER: KWIECIE MAJA
J poem 1332 | Fr poem 1357

Pink, small, and punctual,
Aromatic, low…

 

Jak punkcik; różowa,
Tycia, rozpachniona…

 

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

(3) III. WHY: DLACZEGO?
J poem 155 | Fr poem 217

The murmur of a bee
A witchcraft yieldeth me…

 

To pszczoły pomrukiwanie
Nadaje mi czarowanie…

 

(4) IV. PERHAPS YOU’D LIKE TO BUY A FLOWER
J poem 134 | Fr poem 92

Perhaps you’d like to buy a flower?
But I could never sell…

 

A może tobie by kwiat kupić?
Ale ja nie mam na sprzedaż…

 

(5) V. THE PEDIGREE OF HONEY
J poem 1627 | Fr poem 1650

The pedigree of honey
Does not concern the bee…

 

Miodu znacznik firmowy
Nie kłopocze pana pszczoły…

 

(6) VI. A SERVICE OF SONG: PIOSNKĄ POSŁUŻENIE
J poem 324 | Fr poem 236

Some keep the Sabbath going to church;
I keep it staying at home…

 

Jedni idą w szabas do kościoła,
A ja w domu przestrzegam…

 

(7) VII. THE BEE IS NOT AFRAID OF ME
J poem 111 | Fr poem 113

The bee is not afraid of me,
I know the butterfly…

 

Pszczoła się mnie nie boi
Znam się z motylem…

 

(8) VIII. SUMMER’S ARMIES: LETNIE ZASTĘPY
J poem 64 | Fr poem 162

Some rainbow coming from the fair!
Some vision of the world Cashmere…

 

Tęcza wraca z kiermaszu właśnie!
Widok, jak na światowy kaszmir…

 

(9) IX. THE GRASS: TRAWY
J poem 333 | Fr poem 379

The grass so little has to do, —
A sphere of simple green…

 

Trawy zajęcia mają tyle —
Proste grono zieleni…

 

(10) X. A LITTLE ROAD NOT MADE OF MAN
J poem 647 | Fr poem 758

A little road not made of man,
Enabled of the eye…

 

Dróżka, co jej nie zrobił człek,
Oku dostępna…

 

(11) XI. SUMMER SHOWER: LETNI KAPUŚNIACZEK
J poem 794 | Fr poem 846

A drop fell on the apple tree,
Another on the roof…

 

Kropelka na jabłonkę spadła,
Na dach kolejna…

 

(12) XII. PSALM OF THE DAY: CHORAŁ DNIA
J poem 122 | Fr poem 104

A something in a summer’s day,
As slow her flambeaux burn away…

 

Jest coś takiego w dobie letniej,
Powolne jak żaru jej gaśnięcie…

 

(13) XIII. THE SEA OF SUNSET: ZACHODU SŁOŃCA MORZE
J poem 266 | Fr poem 297

This is the land the sunset washes,
These are the banks of the Yellow Sea…

 

Ląd, co go zachód słońca obmywa,
Brzegi Żółtego Morza…

 

(14) XIV. PURPLE CLOVER: PĄSOWA DZIĘCIELINA
J poem 380 | Fr poem 642

There is a flower that bees prefer,
And butterflies desire…

 

Jest kwiatek, co go pszczoły wolą,
Motyle pożądają…

 

(15) XV. THE BEE: PAN PSZCZOŁA
J poem 1224 | Fr poem 1213

Like trains of cars on tracks of plush
I hear the level bee…

 

Jak sznur wagonów na szynach z pluszu,
Pana pszczołę ospałego słyszę…

 

(16) XVI. PRESENTIMENT: PRZECZUCIE
J poem 764 | Fr poem 487

Presentiment is that long shadow on the lawn
Indicative that suns go down…

 

Przeczucie to na trawniku cień ten długi,
Co mówi, że zachodzą słońca…

 

(17) XVII. AS CHILDREN BID THE GUEST GOODNIGHT
J poem 133 | Fr poem 127

As children bid the guest good-night,
And then reluctant turn…

 

Jak dzieci, kiedy mówią gościom dobranoc,
I z ociąganiem się odwracają…

 

(18) XVIII. ANGELS IN THE EARLY MORNING
J poem 94 | Fr poem 73

Angels in the early morning
May be seen the dews among…

 

Aniołki, wczesnym rankiem
Widać między rosami…

 

(19) XIX. SO BASHFUL WHEN I SPIED HER
J poem 91 | Fr poem 70

So bashful when I spied her,
So pretty, so ashamed…

 

Nieśmiała tak, gdy ją wyśledziłam!
Ładna tak, a tak wstydliwa…

 

(20) XX. TWO WORLDS: DWA ŚWIATY
J poem 620 | Fr poem 686

It makes no difference abroad,
The seasons fit the same…

 

Nie robi to różnicy w dali rozległej,
Tak samo pasują pory roku…

 

(21) XXI. THE MOUNTAIN: GÓRA
J poem 975 | Fr poem 970

The mountain sat upon the plain
In his eternal chair…

 

Górski masyw siadł na równinie,
Siedzisku jego wiecznym…

 

(22) XXII. A DAY: DZIEŃ
J poem 318 | F poem 204

I’ll tell you how the sun rose, —
A ribbon at a time…

 

Powiem ci, jak słońce wstało —
Wstążeczka po wstążeczce…

 

(23) XXIII. THE BUTTERFLY’S ASSUMPTION-GOWN
J poem 1244 | Fr poem 1329

The butterfly’s assumption-gown,
In chrysoprase apartments hung…

 

W stylu a priori, motyla szatka,
Co w chryzoprazu wisi komnatkach…

 

(24) XXIV. THE WIND: WIATR
J poem 321 | Fr poem 334

Of all the sounds despatched abroad,
There’s not a charge to me…

 

Z tych, co się szeroko rozlegają dźwięków,
Nie ma mi zawołania…

 

(25) XXV. DEATH AND LIFE: ŚMIERĆ I ŻYCIE
J poem 1624 | Fr poem 1668

Apparently with no surprise
To any happy flower…

 

Najwyraźniej bez zdziwienia
Kwiatka co jest skłonny…

 

(26) XXVI. ‘T WAS LATER WHEN THE SUMMER WENT
J poem 1276 | Fr poem 1312

‘T was later when the summer went
Than when the cricket came…

 

To było później, gdy lato poszło

Niż kiedy przyszedł sobie świerszcz…

 

(27) XXVII. INDIAN SUMMER: INDIAŃSKIE LATO
J poem 130 | Fr poem 122

These are the days when birds come back,
A very few, a bird or two…

 

To w takie dni ptaki wracają
Jeden czy dwa, bardzo niewiele…

 

(28) XXVIII. AUTUMN: JESIEŃ
J poem 12 | Fr poem 32

The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown…

 

Niż były, poranki łagodniejsze
Orzechy pobrązowiały…

 

(29) XXIX. BECLOUDED: NIEPOGODA
J poem 1075 | Fr poem 1121

The sky is low, the clouds are mean,
A travelling flake of snow…

 

Chmury podłe, a niebo jest nisko,
Płatek śniegu podróżny…

 

(30) XXX. THE HEMLOCK: CHOINA
J poem 525 | Fr poem 400

I think the hemlock likes to stand
Upon a marge of snow…

 

Myślę, lubi stać choina
Na śniegowej peryferii…

 

(31) XXXI. THERE’S A CERTAIN SLANT OF LIGHT
J poem 258 | Fr poem 320

There’s a certain slant of light,
On winter afternoons…

 

Jest takie nachylenie światła,

W popołudnia zimowe…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

LOVE | MIŁOŚĆ

The index shows first print, along with numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem number and Fr poem number respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson’s poems.

 

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

*****

(1) I. MINE: MÓJ!
J poem 528 | Fr poem 411

Mine by the right of the white election!
Mine by the royal seal…

 

Mój, prytejskim wybierania prawem!
Mój, stemplem królewskim…

 

(2) II. BEQUEST: LEGAT
J poem 644 | Fr poem 713

You left me, sweet, two legacies, —
A legacy of love…

 

Legaty twe, słodkie, mam dwa;
Dar miłości jednym…

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

(3) III. ALTER? WHEN THE HILLS DO
J poem 729 | Fr poem 755

Alter? When the hills do.
Falter? When the sun…

 

Zmienić się? Kiedy wzgórza.
Zachwiać? Kiedy słońce…

 

(4) IV. SUSPENSE: SUSPENS
J poem 1760 | Fr poem 1590

Elysium is as far as to
The very nearest room…

 

Błogość to jak stąd
W najbliższy pokój, skąd…

 

(5) V. SURRENDER: USTĘPSTWO
J poem 275 | Fr poem 332

Doubt me, my dim companion!
Why, God would be content…

 

Blady mój towarzyszu, o mnie wątp!
Gdy i Bóg by uraczony…

 

(6) VI. IF YOU WERE COMING IN THE FALL
J poem 511 | Fr poem 356

If you were coming in the fall,
I’d brush the summer by…

 

Jeśli cię oczekiwać jesienią,
Lato pchnęłabym w wymieciny…

 

(7) VII. WITH A FLOWER: Z KWIECIEM
J poem 903 | Fr poem 80

I hide myself within my flower,
That wearing on your breast…

 

W moim kwiatuszku się ukrywam
Co na piersi noszony…

 

(8) VIII. PROOF: DOWÓD
J poem 549 | Fr poem 652

That I did always love,
I bring thee proof…

 

Iż zawsze kochałam,
Przynoszę ci dowód…

 

(9) IX. HAVE YOU GOT A BROOK
J poem 136 | Fr poem 94

Have you got a brook in your little heart,
Where bashful flowers blow…

 

Masz li w serduszku źródełko
Gdzie kwiecie kwitnie nieśmiałe…

 

(10) X. TRANSPLANTED: PRZENIESIENIE
J poem 180 | Fr poem 177

As if some little Arctic flower,
Upon the polar hem…

 

Gdyby kwiatek jakiś arktyczny,
Na polarnym obrąbku…

 

(11) XI. THE OUTLET: UJŚCIE
J poem 162 | Fr poem 219

My river runs to thee:
Blue sea, wilt welcome me…

 

Rzeki mej ku tobie jest bieg:
Morze modre, przyjmiesz ty mnie…

 

(12) XII. IN VAIN: NA PRÓŻNO
J poem 640 | Fr poem 706

I cannot live with you,
It would be life…

 

Żyć z tobą nie mogę,
Byłoby to życiem…

 

(13) XIII. RENUNCIATION: WYRZECZENIE
J poem 322 | Fr poem 325

There came a day at summer’s full
Entirely for me…

 

W pełni lata nadszedł jeden taki dzień
Całkowicie dla mnie jednej…

 

(14) XIV. LOVE’S BAPTISM: CHRZCIELNIA MIŁOŚCI
J poem 508 | Fr poem 533

I’m ceded, I’ve stopped being theirs;
The name they dropped upon my face…

 

Odstąpiono mnie, nie jestem ich;
Imię uronione na mą twarz…

 

(15) XV. RESURRECTION: ZMARTWYCHWSTANIE
J poem 625 | Fr poem 691

‘T was a long parting, but the time
For interview had come…

 

Długa była rozłąka, lecz czas
Na mówienie nadszedł…

 

(16) XVI. APOCALYPSE: APOKALIPSA
J poem 199 | Fr poem 225

I’m wife; I’ve finished that,
That other state…

 

Żoną jestem; zakończyłam
Stan uprzedni…

 

(17) XVII. THE WIFE: ŻONA
J poem 732 | Fr poem 857

She rose to his requirement, dropped
The playthings of her life…

 

Stawiła mu czoła, rzuciła
Żywota jej bawidełka…

 

(18) XVIII. APOTHEOSIS: APOTEOZA
J poem 211 | Fr poem 205

Come slowly, Eden!
Lips unused to thee…

 

Zbliż się nieśpiesznie, Edenie!
Usta cię niezwyczajne…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

TIME AND ETERNITY | CZAS A WIECZNOŚĆ

The index shows first print, along with numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem and Fr poem respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson’s poems.

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

*****

(1) I. ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL
J poem 98 | Fr poem 77

One dignity delays for all,
One mitred afternoon…

 

Jedna, a dla  wszystkich renoma
Jednaka, zmierzchania spoina…

 

(2) II. TOO LATE: ZA PÓŹNO
J poem 58 | Fr poem 67

Delayed till she had ceased to know,
Delayed till in its vest of snow…

 

Spóźnione, aż przestała wiedzieć,
Spóźnione, aż w szacie śniegów…

EBOOK, 1ST SERIESAll this website English language content for the First Series; electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

EBOOK, 1ST SERIES, IN POLISH

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; format elektroniczny, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

(3) III. ASTRA CASTRA: GWIAZDY NIECH OBOZUJĄ
J poem 524 | Fr poem 399

Departed to the judgment,
A mighty afternoon…

 

Pod sąd, to wyobcowanie
Życia zmierzchanie potężne…

 

(4) IV. SAFE IN THEIR ALABASTER CHAMBERS
J poem 216 | Fr poem 124

Safe in their alabaster chambers,
Untouched by morning and untouched by noon…

 

Bezpieczni w alabastrowych swych izbach,
Ni światłem poranka, ni południem tknięci…

 

(5) V. ON THIS LONG STORM THE RAINBOW ROSE
J poem 194 | Fr poem 216

On this long storm the rainbow rose,
On this late morn the sun…

 

Na tej burzy tęcza urosła, przeciągłej,
Na tym ranku późnym, to słońce…

 

(6) VI. FROM THE CHRYSALIS: Z POZŁOCI
J poem 129 | Fr poem 142

My cocoon tightens, colors tease,
I’m feeling for the air…

 

Kokon się cieśni, kolory droczą,
Czuciem powietrza szukam…

 

(7) VII. SETTING SAIL: STAWIAMY ŻAGIEL
J poem 76 | Fr poem 143

Exultation is the going
Of an inland soul to sea…

 

Uniesienie to wyprawa
W morze, ducha z wnętrza lądu…

 

(8) VIII. LOOK BACK ON TIME WITH KINDLY EYES
J poem 1478 | Fr poem 1251

Look back on time with kindly eyes,
He doubtless did his best…

 

Na czas popatrz wstecz, spoglądając życzliwie
Jak mógł się starał, bez wątpliwości…

 

(9) IX. A TRAIN WENT THROUGH A BURIAL GATE
J poem 1761 | Fr poem 397

A train went through a burial gate,
A bird broke forth and sang…

 

Wkroczył orszak pogrzebną bramą
A ptaszek piosnką się wyłamał…

 

(10) X. I DIED FOR BEAUTY, BUT WAS SCARCE
J poem 449 | Fr poem 448

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb…

 

Dla piękna umarłam, ale było mnie mało
Upasowanej w grobie…

 

(11) XI. ABOUT MANY THINGS: O SPRAW WIELE
J poem 187 | Fr poem 238

How many times these low feet staggered,
Only the soldered mouth can tell…

 

Ileż razy słabły nogi te korne,
Tylko usta te uspolone mogą rzec…

 

(12) XII. REAL: NAPRAWDĘ
J poem 241 | Fr poem 339

I like a look of agony,
Because I know it ‘s true…

 

Biorę przykład z agonii
Bo wiem, że to prawda…

 

(13) XIII. THE FUNERAL: POGRZEB
J poem 1307 | Fr poem 1363

That short, potential stir
That each can make but once…

 

Krótkie, potencjalne szarpnienie,
Co każdy może, ale jeden raz…

 

(14) XIV. I WENT TO THANK HER
J poem 363 | Fr poem 637

I went to thank her,
But she slept…

 

Podziękować jej poszłam,
Ale spała…

 

(15) XV. I’VE SEEN A DYING EYE
J poem 547 | Fr poem 648

I’ve seen a dying eye
Run round and round a room…

 

Co umiera, widziałam oko
Po pokoju patrzyło wokół…

 

(16) XVI. REFUGE: SCHRONIENIE
J poem 1172 | Fr poem 1246

The clouds their backs together laid,
The north begun to push…

 

Chmurzyska grzbietami się oparły wzajem,
Północ zaczęła naciskać…

 

(17) XVII. I NEVER SAW A MOOR
J poem 1052 | Fr poem 800

I never saw a moor,
I never saw the sea…

 

Nie widziałam nigdy wrzosowiska,
Morza także nigdy nie ujrzałam …

 

(18) XVIII. PLAYMATES: KOMPANI
J poem 231 | Fr poem 245

God permits industrious angels
Afternoons to play…

 

Bóg pracowitym aniołom pozwala
Bawić się w popołudnia…

 

(19) XIX. TO KNOW JUST HOW
J poem 622 | Fr poem 688

To know just how he suffered would be dear;
To know if any human eyes were near…

 

Wiedzieć bodaj jak to znosił, byłoby drogim;
Czy było się tam zbliżyć jakimś ludzkim oczom…

 

(20) XX. THE LAST NIGHT THAT SHE LIVED
J poem 1100 | Fr poem 1100

The last night that she lived,
It was a common night…

 

Noc ostatnia, gdy ona żyła,
Była nocą zwykłą…

 

(21) XXI. THE FIRST LESSON: PIERWSZA LEKCJA
J poem 418 | Fr poem 435

Not in this world to see his face
Sounds long, until I read the place…

 

Nie na tym świecie twarz jego widzieć

Trwa długo, zanim czytam wyimek…

 

(22) XXII. THE BUSTLE IN A HOUSE
J poem 1078 | Fr poem 1108

The bustle in a house
The morning after death…

 

Po domu się krzątanie
W poranek pośmiertny…

 

(23) XXIII. I REASON, EARTH IS SHORT
J poem 301 | Fr poem 403

I reason, earth is short,
And anguish absolute…

 

Na rozum, świat jest krótki,
A katusza bez granic…

 

(24) XXIV. AFRAID? OF WHOM AM I AFRAID?
J poem 608 | Fr poem 345

Afraid? Of whom am I afraid?
Not death; for who is he…

 

Boję się? Lecz kogo ja się boję?
Nie śmierci; któż ona jest…

 

(25) XXV. DYING: UMIERANIE
J poem 692 | Fr poem 715

The sun kept setting, setting still;
No hue of afternoon…

 

Dalej a dalej, słońce się osuwało;

Popołudnia barwy ni jednej…

 

(26) XXVI. TWO SWIMMERS WRESTLED ON THE SPAR
J poem 201 | Fr poem 227

Two swimmers wrestled on the spar
Until the morning sun…

 

Pływaków dwóch względem sportu się mierzyło,

Aż zalśniło poranne słońce…

 

(27) XXVII. THE CHARIOT: RYDWAN
J poem 712 | Fr poem 479

Because I could not stop for Death,
He kindly stopped for me…

 

A że się dla Śmierci zatrzymać nie mogłam
Ona dla mnie postój zrobiła uprzejmie…

 

(28) XXVIII. SHE WENT AS QUIET AS THE DEW
J poem 149 | Fr poem 159

She went as quiet as the dew
From a familiar flower…

 

Ustąpiła cicho jak rosa
Ze znajomego kwiatu…

 

(29) XXIX. RESURGAM
J poem 174 | Fr poem 172

At last to be identified!
At last, the lamps upon thy side…

 

Wreszcie rozpoznawanie!
Wreszcie, przy boku twoim, z lampami…

 

(30) XXX. EXCEPT TO HEAVEN, SHE IS NOUGHT
J poem 154 | Fr poem 173

Except to heaven, she is nought;
Except for angels, lone…

 

Nie dla niebios, niczym jest ona
Nie od aniołów, osamotniona…

 

(31) XXXI. DEATH IS A DIALOGUE
J poem 976 | Fr poem 973

Death is a dialogue between
The spirit and the dust…

 

Śmierć to dialog aby
Ducha z prochem marnym…

 

(32) XXXII. IT WAS TOO LATE FOR MAN
J poem 623 | Fr poem 689

It was too late for man,
But early yet for God…

 

Późno było człowiekowi,
Ale pora młoda Bogu…

 

(33) XXXIII. ALONG THE POTOMAC: Z POTOMAKIEM
J poem 596 | Fr poem 518

When I was small, a woman died.
To-day her only boy…

 

Gdy byłam mała, zmarła kobieta.
Jej syn jedyny, dzisiaj…

 

(34) XXXIV. THE DAISY FOLLOWS SOFT THE SUN
J poem 106 | Fr poem 161

The daisy follows soft the sun,
And when his golden walk is done…

 

Aster polny wałęsa się za słońcem,
A gdy skończony jego spacer złociem…

 

(35) XXXV. EMANCIPATION: EMANCYPACJA
J poem 384 | Fr poem 649

No rack can torture me,
My soul’s at liberty…

 

Torturom nie imać się mnie,
Dusza ma niepodległą jest…

 

(36) XXXVI. LOST: ZAWIERUSZONY
J poem 181 | Fr poem 209

I lost a world the other day.
Has anybody found…

 

Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy znalazł go ktoś…

 

(37) XXXVII. IF I SHOULDN’T BE ALIVE
J poem 182 | Fr poem 210

If I shouldn’t be alive
When the robins come…

 

A jak bym już nie miała żyć
I by rudzikom było przyjść…

 

(38) XXXVIII. SLEEP IS SUPPOSED TO BE
J poem 13 | Fr poem 35

Sleep is supposed to be
By souls of sanity…

 

Jest o śnie domniemywanym
Od dusz umiarkowanych…

 

(39) XXXIX. I SHALL KNOW WHY, WHEN TIME IS OVER
J poem 193 | Fr poem 215

I shall know why, when time is over,
And I have ceased to wonder why…

 

Kiedy czas się skończy, dlaczego, się dowiem
I dlaczego, nie zastanawiam się więcej…

 

(40) XL. I NEVER LOST AS MUCH BUT TWICE
J poem 49 | Fr poem 39

I never lost as much but twice,
And that was in the sod…

 

Nigdy tyle, co dwa razy nie straciłam,
A wszystko w błoto poszło…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR