LOVE | MIŁOŚĆ

The index shows first print, along with numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem number and Fr poem number respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson’s poems.

 

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

*****

(1) I. MINE: MÓJ!
J poem 528 | Fr poem 411

Mine by the right of the white election!
Mine by the royal seal…

 

Mój, prytejskim wybierania prawem!
Mój, stemplem królewskim…

 

(2) II. BEQUEST: LEGAT
J poem 644 | Fr poem 713

You left me, sweet, two legacies, —
A legacy of love…

 

Legaty twe, słodkie, mam dwa;
Dar miłości jednym…

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

(3) III. ALTER? WHEN THE HILLS DO
J poem 729 | Fr poem 755

Alter? When the hills do.
Falter? When the sun…

 

Zmienić się? Kiedy wzgórza.
Zachwiać? Kiedy słońce…

 

(4) IV. SUSPENSE: SUSPENS
J poem 1760 | Fr poem 1590

Elysium is as far as to
The very nearest room…

 

Błogość to jak stąd
W najbliższy pokój, skąd…

 

(5) V. SURRENDER: USTĘPSTWO
J poem 275 | Fr poem 332

Doubt me, my dim companion!
Why, God would be content…

 

Blady mój towarzyszu, o mnie wątp!
Gdy i Bóg by uraczony…

 

(6) VI. IF YOU WERE COMING IN THE FALL
J poem 511 | Fr poem 356

If you were coming in the fall,
I’d brush the summer by…

 

Jeśli cię oczekiwać jesienią,
Lato pchnęłabym w wymieciny…

 

(7) VII. WITH A FLOWER: Z KWIECIEM
J poem 903 | Fr poem 80

I hide myself within my flower,
That wearing on your breast…

 

W moim kwiatuszku się ukrywam
Co na piersi noszony…

 

(8) VIII. PROOF: DOWÓD
J poem 549 | Fr poem 652

That I did always love,
I bring thee proof…

 

Iż zawsze kochałam,
Przynoszę ci dowód…

 

(9) IX. HAVE YOU GOT A BROOK
J poem 136 | Fr poem 94

Have you got a brook in your little heart,
Where bashful flowers blow…

 

Masz li w serduszku źródełko
Gdzie kwiecie kwitnie nieśmiałe…

 

(10) X. TRANSPLANTED: PRZENIESIENIE
J poem 180 | Fr poem 177

As if some little Arctic flower,
Upon the polar hem…

 

Gdyby kwiatek jakiś arktyczny,
Na polarnym obrąbku…

 

(11) XI. THE OUTLET: UJŚCIE
J poem 162 | Fr poem 219

My river runs to thee:
Blue sea, wilt welcome me…

 

Rzeki mej ku tobie jest bieg:
Morze modre, przyjmiesz ty mnie…

 

(12) XII. IN VAIN: NA PRÓŻNO
J poem 640 | Fr poem 706

I cannot live with you,
It would be life…

 

Żyć z tobą nie mogę,
Byłoby to życiem…

 

(13) XIII. RENUNCIATION: WYRZECZENIE
J poem 322 | Fr poem 325

There came a day at summer’s full
Entirely for me…

 

W pełni lata nadszedł jeden taki dzień
Całkowicie dla mnie jednej…

 

(14) XIV. LOVE’S BAPTISM: CHRZCIELNIA MIŁOŚCI
J poem 508 | Fr poem 533

I’m ceded, I’ve stopped being theirs;
The name they dropped upon my face…

 

Odstąpiono mnie, nie jestem ich;
Imię uronione na mą twarz…

 

(15) XV. RESURRECTION: ZMARTWYCHWSTANIE
J poem 625 | Fr poem 691

‘T was a long parting, but the time
For interview had come…

 

Długa była rozłąka, lecz czas
Na mówienie nadszedł…

 

(16) XVI. APOCALYPSE: APOKALIPSA
J poem 199 | Fr poem 225

I’m wife; I’ve finished that,
That other state…

 

Żoną jestem; zakończyłam
Stan uprzedni…

 

(17) XVII. THE WIFE: ŻONA
J poem 732 | Fr poem 857

She rose to his requirement, dropped
The playthings of her life…

 

Stawiła mu czoła, rzuciła
Żywota jej bawidełka…

 

(18) XVIII. APOTHEOSIS: APOTEOZA
J poem 211 | Fr poem 205

Come slowly, Eden!
Lips unused to thee…

 

Zbliż się nieśpiesznie, Edenie!
Usta cię niezwyczajne…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

Advertisements

Apotheosis: Apoteoza

Come slowly, Eden!
Lips unused to thee,
Bashful, sip thy jasmines,
As the fainting bee,
Reaching late his flower,
Round her chamber hums,
Counts his nectars — enters,
And is lost in balms!

 

*****

 

Zbliż się nieśpiesznie, Edenie!
Usta cię niezwyczajne;
Pij twe jaśminy niepewnie,
Jakby ten trzmiel przymdlały,
Co dosięga kwiecia późno,
Wnętrz jej nuci wokoło,
Pożytek miarkując — wnika,
I wnet w balsamach tonie!

First print Love poem XVIII, 18
Johnson poem 211 | Franklin poem 205

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Polish and American English differ on grammatical gender. In Polish, Apidae are mostly grammatically feminine. In American, a bee can be feminine or masculine. In the Apotheosis (Love, XVIII), I use the Polish trzmiel, grammatically masculine. In the humorous Bee (Nature, XV) I use the phrase pan pszczoła, Mr. Bee. Feel welcome to the Commentary: Linguistic realities.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Polski i amerykański różnią się względem rodzaju gramatycznego. Po polsku, Apidae są głównie gramatycznie żeńskie. W amerykańskim, pszczoła może być rodzaju żeńskiego, bądź męskiego W Apoteozie (Miłość, XVIII), używam polskiego trzmiela, gramatycznie męskiego. W humorystycznym The bee (Natura, XV) używam frazy pan pszczoła, Mr. Bee. Zapraszam do Komentarza: Rzeczywistości językowe.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

The wife: Żona

She rose to his requirement, dropped
The playthings of her life
To take the honorable work
Of woman and of wife.

 

If aught she missed in her new day
Of amplitude, or awe,
Or first prospective, or the gold
In using wore away,
It lay unmentioned, as the sea
Develops pearl and weed,
But only to himself is known
The fathoms they abide.

 

*****

 

Stawiła mu czoła, rzuciła
Żywota bawidełka,
Aby szlachetne podjąć dzieło
Żony oraz kobiety.

 

Czego by nie miał nowy jej dzień,
A co wielkie, chwały godne,
Z obietnicy pierwszej, czy lśnienia
Wysłużonego już złota,
Nie powiedziane jest, jak w morzu
Co karmi ziela i perły,
A wiadomym jedynie jemu,
Jakim dotrzymują głębiom.

First print Love poem XVII, 17
Johnson poem 732 | Franklin poem 857

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Apocalypse: Apokalipsa

I’m wife; I’ve finished that,
That other state;
I’m Czar, I’m woman now:
It’s safer so.

 

How odd the girl’s life looks
Behind this soft eclipse!
I think that earth seems so
To those in heaven now.

 

This being comfort, then
That other kind was pain;
But why compare?
I’m wife! stop there!

 

*****

 

Żoną jestem; zakończyłam
Kondycję uprzednią;
Jak caryca, jam kobietą,
Bo tak jest bezpieczniej.

 

Jak dziwnym życie panieńskie,
Przy czułym przyćmieniu!
Tak się jawi ziemia pewnie
Tym, co w niebie teraz.

 

To życie wygodą, a więc
Tamto utrapieniem;
Ale porównywać, po co?
Żoną! Miej baczenie!

 

First print Love poem XVI, 16
Johnson poem 199 | Franklin poem 225

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

American English has held professions more and more gender-neutral: a baker, writer, or an actor can be grammatically masculine or feminine. A woman could be a “banking czar”. Polish keeps more of the male-female linguistic difference, hence caryca in my translation.

 

TRANSLATOR’S NOTE

Angielski amerykański ma zawody za coraz bardziej neutralne względem płci: a baker, writer, bądź an actor mogą być gramatycznie męskie lub żeńskie. Kobieta mogłaby być „bankowym carem”. Polski zachowuje więcej męsko-żeńskich różnic językowych, stąd caryca w moim tłumaczeniu.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Resurrection: Zmartwychwstanie

‘T was a long parting, but the time
For interview had come;
Before the judgment-seat of God,
The last and second time
These fleshless lovers met,
A heaven in a gaze,
A heaven of heavens, the privilege
Of one another’s eyes.

 

No lifetime set on them,
Apparelled as the new
Unborn, except they had beheld,
Born everlasting now.

 

Was bridal e’er like this?
A paradise, the host,
And cherubim and seraphim
The most familiar guest.

 

*****

 

Długa była rozłąka, lecz czas
Na mówienie nadszedł;
Przed Boga siedziskiem sędziowskim,
Drugi raz, a ostatni
Widzą się duchowo kochania,
W wejrzeniach niebiosa mają —
Niebiosa nad niebo, przywilej
Oczy widzieć wzajem.

 

Kres życia już im nieznaczony;
Ubranie ich takie, jak nowych
Nieziemskich; a że dotrzymali,
Być im wiecznie odrodzonymi.

 

Były zaślubiny takie?
Raj taki, gospodarz,
A cherubin i serafin
Gośćmi częstymi.

First print Love poem XV, 15
Johnson poem 625 | Franklin poem 691

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Love’s baptism: Chrzcielnia miłości

I’m ceded, I’ve stopped being theirs;
The name they dropped upon my face
With water, in the country church,
Is finished using now,
And they can put it with my dolls,
My childhood, and the string of spools
I’ve finished threading too.

 

Baptized before without the choice,
But this time consciously, of grace
Unto supremest name,
Called to my full, the crescent dropped,
Existence’s whole arc filled up
With one small diadem.

 

My second rank, too small the first,
Crowned, crowing on my father’s breast,
A half unconscious queen;
But this time, adequate, erect,
With will to choose or to reject.
And I choose — just a throne.

 

*****

 

Odstąpiono mnie, nie jestem ich;
Imię uronione na mą twarz
Z wodą, w kościele tej krainy,
Nie będzie używane,
I mogą odłożyć me lalki,
Dzieciństwo i tasiemek motki;
Skończyłam wyszywanie.

 

Przedtem bez wyboru ochrzczona,
Tym razem przytomna; dla zaszczytu

Najwyższego nazwania,
Mego herbu zawój się poddał,
Egzystencji łuk się dokonał
Diademem jednym małym.

 

Rangą drugą, małą ma pierwsza:
Rząd kwilący na ojca piersi,
Królewna pół świadoma;
Teraz, godna, wyprostowana,
Z wolą, aby odrzucić lub wziąść;
I wybieram — tylko tron.

First print Love poem XIV, 14
Johnson poem 508 | Franklin poem 533

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The Polish Language Council holds the form “wziąść” for incorrect. The form was in use in Emily Dickinson’s times; it was the form of preference by Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, and later Henryk Sienkiewicz, Adam Asnyk, and other prominent figures in Polish literature. It remains in use by many Polish people also today. In a prosodically exposed position, as here, in Love’s baptism, “wziąć” instead of “wziąść” is most likely to result in nasalization. Feel welcome to the Commentary: Linguistic realities.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Rada języka polskiego uważa formę „wziąść” za niepoprawną. Była ona stosowana w czasach Emilii Dickinson; była forma preferowną przez Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, a potem Henryka Sienkiewicza, Adama Asnyka, oraz inne prominentne postaci polskiej literatury. Forma jest używana także dziś, przez wielu Polaków. W prozodycznie eksponowanej pozycji, jak tutaj, w Chrzcielni miłości, „wziąć” zamiast „wziąść” wysoce prawdopodobnie skutkowałaby nosowością. Zapraszam do Komentarza: Rzeczywistości językowe.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Renunciation: Wyrzeczenie

There came a day at summer’s full
Entirely for me;
I thought that such were for the saints,
Where revelations be.

 

The sun, as common, went abroad,
The flowers, accustomed, blew,
As if no soul the solstice passed
That maketh all things new.

 

The time was scarce profaned by speech;
The symbol of a word
Was needless, as at sacrament
The wardrobe of our Lord.

 

Each was to each the sealed church,
Permitted to commune this time,
Lest we too awkward show
At supper of the Lamb.

 

The hours slid fast, as hours will,
Clutched tight by greedy hands;
So faces on two decks look back,
Bound to opposing lands.

 

And so, when all the time had failed,
Without external sound,
Each bound the other’s crucifix,
We gave no other bond.

 

Sufficient troth that we shall rise —
Deposed, at length, the grave —
To that new marriage, justified
Through Calvaries of Love!

 

*****

 

W lata pełni nadszedł jeden taki dzień
Całkowicie dla mnie jednej;
Myślałam, że to dla świętych takie dni,
Kiedy mają objawienia.

 

Słoneczko, jak zazwyczaj, się rozparło,
Kwiecie kwitło, oswojone,
Jakby ni duszy, przesilenie przeszło,
Co rzecz czyni odnowioną.

 

Mowa jedynie z rzadka czas warzyła;
Jako symbol, wysłowienie
Zbytecznym było, jak przy sakramencie
Panu szafa z przyodzieniem.

 

Byliśmy sobie jak kościoły różne,
Dostępujące na raz obcowania,
Co byśmy dziwni nie byli
Przy Baranka wieczerzaniu.

 

Godziny mknęły szybko, jak to one
W chwycie wskazówek pazernych;
Jak z dwóch pokładów, zwracają się twarze
Wyglądać lądów odmiennych.

 

No i kiedy czas caluteńki zawiódł,
A z zewnątrz słychać ni dźwięku,
Każde krzyżyk drugi ucałowało:
Nie przyrzekliśmy nic więcej.

 

Starczy rękojmia, że się odrodzimy;
My, wzdłuż złożeni, w grobowcu —
Małżeństwo nowe, co uzasadnienie
Ma w Kalwariach Miłości!

First print Love poem XIII, 13
Johnson poem 322 | Franklin poem 325

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

In vain: Na próżno

I cannot live with you,
It would be life,
And life is over there
Behind the shelf
The sexton keeps the key to,
Putting up
Our life, his porcelain,
Like a cup
Discarded of the housewife,
Quaint or broken;
A newer Sevres pleases,
Old ones crack.

 

I could not die with you,
For one must wait
To shut the other’s gaze down, —
You could not.
And I, could I stand by
And see you freeze,
Without my right of frost,
Death’s privilege?

 

Nor could I rise with you,
Because your face
Would put out Jesus’,
That new grace
Glow plain and foreign
On my homesick eye,
Except that you, than he
Shone closer by.

 

They’d judge us — how?
For you served Heaven, you know,
Or sought to;
I could not,
Because you saturated sight,
And I had no more eyes
For sordid excellence
As Paradise.

 

And were you lost, I would be,
Though my name
Rang loudest
On the heavenly fame.
And were you saved,
And I condemned to be
Where you were not,
That self were hell to me.

 

So we must keep apart,
You there, I here,
With just the door ajar
That oceans are,
And prayer,
And that pale sustenance,
Despair!

 

*****

 

Żyć z tobą nie mogę,
Byłoby to życiem,
A życie jest właśnie
Poza tym regałem,
Co zakrystian ma klucz
I układa — nasze
Życie — jego porcelanę,
Jak filiżankę
Od małżonki opuszczoną,
Obtłuczoną lub dziwaczną;
Nowe Sevres cieszy,
Stare pękają.

 

Nie mogłabym z tobą umrzeć,
Bo to czekanie,
By drugiemu oczy zamknąć —
Ty byś nie umiał.
A ja, czy bym mogła, obok
Patrzeć jak kostniejesz,
Bez władzy własnej nad mrozem,
Śmierci przywilejem?

 

Nie mogłabym z tobą wstawać,
Bowiem twojej twarzy
Być Jezusowej cierpliwszą,
Nowemu temu wdziękowi
Cudzoziemsko pałać
W oczy me domu stęsknione,
Tyle że ty, nie jak on
Byłbyś tuż, blisko.

 

Sądzono by nas — jak?
Ty Niebu pomagałeś, wiesz,
Bądź próbowałeś;
Ja bym nie mogła,
Bo ty natchnieniem dla oka,
A ja oczu już nie miałam
Dla wspaniałości tak skąpej
Jak Raju.

 

Gdybyś się zatracił, ja też,
Chociażby moje nazwanie
Najgłośniej brzmiało
W niebiesiech famie.
I gdybyś ty zbawiony był,
A ja wyklęta
W czymś, co ciebie oszczędzono,
Piekłem byłoby mi samo to.

 

Musimy więc w oderwaniu,
Ja tu, a ty tam
Przy otwartych drzwiach
Co jak oceany,
I z modleniem,
Bytem wiotkim,
Zwątpieniem!

First print Love poem XII, 12
Johnson poem 640 | Franklin poem 706

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

The outlet: Ujście

My river runs to thee:
Blue sea, wilt welcome me?

 

My river waits reply.
Oh sea, look graciously!

 

I’ll fetch thee brooks
From spotted nooks, —

 

Say, sea, take me!

 

*****

 

Rzeki mej ku tobie jest bieg:
Morze modre, przyjmiesz ty mnie?

 

Baczy ma rzeka, co powiesz.
Och, wielkodusznym bądź, morze!

 

Przyniosę ci strumyki
Ze szczególnych zaciszy, —

 

Morze, co rzeczesz, przyjmij mnie!

First print Love poem XI, 11
Johnson poem 162 | Franklin poem 219

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Transplanted: Przeniesienie

As if some little Arctic flower,
Upon the polar hem,
Went wandering down the latitudes,
Until it puzzled came
To continents of summer,
To firmaments of sun,
To strange, bright crowds of flowers,
And birds of foreign tongue!

 

I say, as if this little flower
To Eden wandered in —
What then? Why, nothing, only,
Your inference therefrom!

 

*****

 

Gdyby kwiatek jakiś arktyczny,
Na polarnym obrąbku,
Równoleżnikom w dół powędrował,
Aż by doszedł zdumiony
Do letniej pory kontynentów,
Do firmamentów słońca,
Obcych kwiatów jasnych zbiegowisk,
I ptaszyn innej mowy!

 

Tak myślę, gdyby ten kwiatuszek
Zawitał do Edenu —
Co wtedy? No cóż, nic, jedynie
Twoje tu domyślenie!

First print Love poem X, 10
Johnson poem 180 | Franklin poem 177

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.