NATURE | NATURA

The index shows first print, along with numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem number and Fr poem number respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson’s poems.

 

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

*****

(1) I. NEW FEET WITHIN MY GARDEN GO
J poem 99 | Fr poem 79

New feet within my garden go,
New fingers stir the sod…

 

Nowe chodzą stopy po moim ogrodzie,
Myszkują w darni palce nowe…

 

(2) II. MAY-FLOWER: KWIECIE MAJA
J poem 1332 | Fr poem 1357

Pink, small, and punctual,
Aromatic, low…

 

Jak punkcik; różowa,
Tycia, rozpachniona…

 

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

(3) III. WHY: DLACZEGO?
J poem 155 | Fr poem 217

The murmur of a bee
A witchcraft yieldeth me…

 

To pszczoły pomrukiwanie
Nadaje mi czarowanie…

 

(4) IV. PERHAPS YOU’D LIKE TO BUY A FLOWER
J poem 134 | Fr poem 92

Perhaps you’d like to buy a flower?
But I could never sell…

 

A może tobie by kwiat kupić?
Ale ja nie mam na sprzedaż…

 

(5) V. THE PEDIGREE OF HONEY
J poem 1627 | Fr poem 1650

The pedigree of honey
Does not concern the bee…

 

Miodu znacznik firmowy
Nie kłopocze pana pszczoły…

 

(6) VI. A SERVICE OF SONG: PIOSNKĄ POSŁUŻENIE
J poem 324 | Fr poem 236

Some keep the Sabbath going to church;
I keep it staying at home…

 

Jedni idą w szabas do kościoła,
A ja w domu przestrzegam…

 

(7) VII. THE BEE IS NOT AFRAID OF ME
J poem 111 | Fr poem 113

The bee is not afraid of me,
I know the butterfly…

 

Pszczoła się mnie nie boi
Znam się z motylem…

 

(8) VIII. SUMMER’S ARMIES: LETNIE ZASTĘPY
J poem 64 | Fr poem 162

Some rainbow coming from the fair!
Some vision of the world Cashmere…

 

Tęcza wraca z kiermaszu właśnie!
Widok, jak na światowy kaszmir…

 

(9) IX. THE GRASS: TRAWY
J poem 333 | Fr poem 379

The grass so little has to do, —
A sphere of simple green…

 

Trawy zajęcia mają tyle —
Proste grono zieleni…

 

(10) X. A LITTLE ROAD NOT MADE OF MAN
J poem 647 | Fr poem 758

A little road not made of man,
Enabled of the eye…

 

Dróżka, co jej nie zrobił człek,
Oku dostępna…

 

(11) XI. SUMMER SHOWER: LETNI KAPUŚNIACZEK
J poem 794 | Fr poem 846

A drop fell on the apple tree,
Another on the roof…

 

Kropelka na jabłonkę spadła,
Na dach kolejna…

 

(12) XII. PSALM OF THE DAY: CHORAŁ DNIA
J poem 122 | Fr poem 104

A something in a summer’s day,
As slow her flambeaux burn away…

 

Jest coś takiego w dobie letniej,
Powolne jak żaru jej gaśnięcie…

 

(13) XIII. THE SEA OF SUNSET: ZACHODU SŁOŃCA MORZE
J poem 266 | Fr poem 297

This is the land the sunset washes,
These are the banks of the Yellow Sea…

 

Ląd, co go zachód słońca obmywa,
Brzegi Żółtego Morza…

 

(14) XIV. PURPLE CLOVER: PĄSOWA DZIĘCIELINA
J poem 380 | Fr poem 642

There is a flower that bees prefer,
And butterflies desire…

 

Jest kwiatek, co go pszczoły wolą,
Motyle pożądają…

 

(15) XV. THE BEE: PAN PSZCZOŁA
J poem 1224 | Fr poem 1213

Like trains of cars on tracks of plush
I hear the level bee…

 

Jak sznur wagonów na szynach z pluszu,
Pana pszczołę ospałego słyszę…

 

(16) XVI. PRESENTIMENT: PRZECZUCIE
J poem 764 | Fr poem 487

Presentiment is that long shadow on the lawn
Indicative that suns go down…

 

Przeczucie to na trawniku cień ten długi,
Co mówi, że zachodzą słońca…

 

(17) XVII. AS CHILDREN BID THE GUEST GOODNIGHT
J poem 133 | Fr poem 127

As children bid the guest good-night,
And then reluctant turn…

 

Jak dzieci, kiedy mówią gościom dobranoc,
I z ociąganiem się odwracają…

 

(18) XVIII. ANGELS IN THE EARLY MORNING
J poem 94 | Fr poem 73

Angels in the early morning
May be seen the dews among…

 

Aniołki, wczesnym rankiem
Widać między rosami…

 

(19) XIX. SO BASHFUL WHEN I SPIED HER
J poem 91 | Fr poem 70

So bashful when I spied her,
So pretty, so ashamed…

 

Nieśmiała tak, gdy ją wyśledziłam!
Ładna tak, a tak wstydliwa…

 

(20) XX. TWO WORLDS: DWA ŚWIATY
J poem 620 | Fr poem 686

It makes no difference abroad,
The seasons fit the same…

 

Nie robi to różnicy w dali rozległej,
Tak samo pasują pory roku…

 

(21) XXI. THE MOUNTAIN: GÓRA
J poem 975 | Fr poem 970

The mountain sat upon the plain
In his eternal chair…

 

Górski masyw siadł na równinie,
Siedzisku jego wiecznym…

 

(22) XXII. A DAY: DZIEŃ
J poem 318 | F poem 204

I’ll tell you how the sun rose, —
A ribbon at a time…

 

Powiem ci, jak słońce wstało —
Wstążeczka po wstążeczce…

 

(23) XXIII. THE BUTTERFLY’S ASSUMPTION-GOWN
J poem 1244 | Fr poem 1329

The butterfly’s assumption-gown,
In chrysoprase apartments hung…

 

W stylu a priori, motyla szatka,
Co w chryzoprazu wisi komnatkach…

 

(24) XXIV. THE WIND: WIATR
J poem 321 | Fr poem 334

Of all the sounds despatched abroad,
There’s not a charge to me…

 

Z tych, co się szeroko rozlegają dźwięków,
Nie ma mi zawołania…

 

(25) XXV. DEATH AND LIFE: ŚMIERĆ I ŻYCIE
J poem 1624 | Fr poem 1668

Apparently with no surprise
To any happy flower…

 

Najwyraźniej bez zdziwienia
Kwiatka co jest skłonny…

 

(26) XXVI. ‘T WAS LATER WHEN THE SUMMER WENT
J poem 1276 | Fr poem 1312

‘T was later when the summer went
Than when the cricket came…

 

To było później, gdy lato poszło

Niż kiedy przyszedł sobie świerszcz…

 

(27) XXVII. INDIAN SUMMER: INDIAŃSKIE LATO
J poem 130 | Fr poem 122

These are the days when birds come back,
A very few, a bird or two…

 

To w takie dni ptaki wracają
Jeden czy dwa, bardzo niewiele…

 

(28) XXVIII. AUTUMN: JESIEŃ
J poem 12 | Fr poem 32

The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown…

 

Niż były, poranki łagodniejsze
Orzechy pobrązowiały…

 

(29) XXIX. BECLOUDED: NIEPOGODA
J poem 1075 | Fr poem 1121

The sky is low, the clouds are mean,
A travelling flake of snow…

 

Chmury podłe, a niebo jest nisko,
Płatek śniegu podróżny…

 

(30) XXX. THE HEMLOCK: CHOINA
J poem 525 | Fr poem 400

I think the hemlock likes to stand
Upon a marge of snow…

 

Myślę, lubi stać choina
Na śniegowej peryferii…

 

(31) XXXI. THERE’S A CERTAIN SLANT OF LIGHT
J poem 258 | Fr poem 320

There’s a certain slant of light,
On winter afternoons…

 

Jest takie nachylenie światła,

W popołudnia zimowe…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

Advertisements

There’s a certain slant of light

There’s a certain slant of light,
On winter afternoons,
That oppresses, like the weight
Of cathedral tunes.

 

Heavenly hurt it gives us;
We can find no scar,
But internal difference
Where the meanings are.

 

None may teach it anything,
‘ T is the seal, despair, —
An imperial affliction
Sent us of the air.

 

When it comes, the landscape listens,
Shadows hold their breath;
When it goes, ‘t is like the distance
On the look of death.

 

*****

 

Jest nachylenie światła,
W popołudnia zimowe,
Co przytłacza, jak waga
Tumskich melodii.

 

Z Niebios przynosi ranę;
Blizny nie znajdziesz,
Wewnątrz tylko różnica,
Gdzie słów jest miara.

 

Nie uczy się niczego,
Jest jak znak, rozpacz —
Mocarne nawiedzenie
Z przestworzy słane.

 

Gdy nadchodzi, pejzaż słucha,
Cień wstrzymuje dech;
Gdy odchodzi, jest jak dystans
W poglądzie śmierci.

First print Nature poem XXXI, 31
Johnson poem 258 | Franklin poem 320

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

The hemlock: Choina

I think the hemlock likes to stand
Upon a marge of snow;
It suits his own austerity,
And satisfies an awe
That men must slake in wilderness,
Or in the desert cloy, —
An instinct for the hoar, the bald,
Lapland’s necessity.

 

The hemlock’s nature thrives on cold;
The gnash of northern winds
Is sweetest nutriment to him,
His best Norwegian wines.

 

To satin races he is nought;
But children on the Don
Beneath his tabernacles play,
And Dnieper wrestlers run.

 

*****

 

Myślę, lubi stać choina
Na śniegowym brzegu;
Zadowala to jej rygor,
Niesie ulgę w lęku,
Gdy człek w dziczy musi wyżyć,
Sycić na pustkowiu —
Jałowej szadzi to instynkt,
Potrzeby lapońskiej.

 

Chłód żywiołem jest choiny;
Nadgryźć wiatr północny
To dla niej karma najsłodsza,
Norweskich olimp win.

 

Kryształu klan ma ją za nic;
Lecz dzieci nad Donem
Pod jej osłoną swawolą
A siłacze gonią.

First print Nature poem XXX, 30
Johnson poem 525 | Franklin poem 400

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Feel welcome to compare the satin spar clusters in selenite, and the Crystal habit, over Wikipedia.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Zapraszam do porównania klastrów satin spar w selenicie, oraz pokroju kryształu, na stronach Wikipedii.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Beclouded: Chmurność

The sky is low, the clouds are mean,
A travelling flake of snow
Across a barn or through a rut
Debates if it will go.

 

A narrow wind complains all day
How some one treated him;
Nature, like us, is sometimes caught
Without her diadem.

 

*****

 

Chmury podłe, a niebo jest nisko,
Płatek śniegu podróżny
Poprzez stodołę bądź też ścierniskiem,
Debatuje, czy pójdzie.

 

Dzień cały, wiatr się drobny uskarża,
Jak go ktoś potraktował;
Naturę, jak nas, da się przyłapać
Bez ozdobienia głowy.

 

First print Nature poem XXIX, 29
Johnson poem 1075 | Franklin poem 1121

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

The form some one, rather than someone can be found in written translations of Latin classics, for example Cicero. The difference in spelling would have been (it is hardly of function today) as between “some one” meaning “some specific person” (we indicate), and “someone” as closely synonymous with “anyone”. For the present time, let us imagine we meet a friend and we say “Oh, I can see someone is happy today”, meaning our friend. The sense would be as in “some one”, without the difference in spelling.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Formę some one, raczej niż someone można znaleźć w pisemnych przekładach łacińskiej klasyki, na przykład Cycerona. Różnica w pisowni byłaby (dziś prawie nie ma funkcji) jak między „some one” znaczącym „jakaś konkretna osoba” (na którą wskazujemy), a „someone” jako bliskoznacznym z „ktokolwiek”. Dla obecnych czasów, wobraźmy sobie, że spotykamy przyjaciela i mówimy, „O, widzę że ktoś jest dzisiaj zadowolony”, mając na myśli naszego przyjaciela. Sens byłby jak dla “some one“, bez rozróżnienia w pisowni.

 

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Autumn: Jesień

The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown;
The berry’s cheek is plumper,
The rose is out of town.

 

The maple wears a gayer scarf,
The field a scarlet gown.
Lest I should be old-fashioned,
I’ll put a trinket on.

 

*****

 

Niż były, poranki łagodniejsze,
Orzechy pobrązowiały;
Jagód policzki są okrąglejsze,
Róża z miasta pojechała.

 

Klon założył chustę weselszą,
Niwa ma suknię szkarłatną.
Co bym nie była za staroświecka,
Założę jakieś przybranie.

First print Nature poem XXVIII, 28
Johnson poem 12 | Franklin poem 32

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Indian summer: Indiańskie lato

These are the days when birds come back,
A very few, a bird or two,
To take a backward look.

 

These are the days when skies put on
The old, old sophistries of June, —
A blue and gold mistake.

 

Oh, fraud that cannot cheat the bee,
Almost thy plausibility
Induces my belief;

 

Till ranks of seeds their witness bear,
And softly through the altered air
Hurries a timid leaf!

 

Oh, sacrament of summer days,
Oh, last communion in the haze,
Permit a child to join;

 

Thy sacred emblems to partake,
Thy consecrated bread to break,
Taste thine immortal wine!

 

*****

 

To w takie dni ptaki wracają
Jeden czy dwa, bardzo niewiele,
By sobie wstecz spozierać.

 

To w takie dni niebo przybiera
Kuglarstwo czerwcowe stareńkie —
Błękitno-złote mylenie.

 

W szalbierstwo to nie wierzy pszczoła,
Ale wiarygodność ta omal
Zaufanie kusi moje;

 

Aż nasionka stają na świadki,
I miękko, w odmiennym klimacie
Listka płoche pośpieszanie!

 

O, dnia letniego sakramencie,
W śreżodze, spójnio ostateczna,
Dozwól dziecięciu przystąpić;

 

Zaznawać twych cech uświęconych;
Dzielić twój chleb błogosławiony,
Znać smak wiecznej winorośli!

First print Nature poem XXVII, 27
Johnson poem 130 | Franklin poem 122

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

19th century Boston lexicographer Albert Matthews made an exhaustive search of early American literature in an attempt to discover who coined the expression. The earliest reference he found dated from 1778, but from the context it was clearly already in widespread use. Although the exact origins of the term are uncertain, it was perhaps so-called because the phenomenon was first noted in regions inhabited by Native Americans (“Indians”), Wikipedia, Indian summer.

 

NOTKA TŁUMACZKI

XIX-wieczny leksykograf bostoński Albert Matthews dogłębnie przeszukał wczesną literaturę amerykańską, chcąc odkryć, kto ukuł to wyrażenie. Najwcześniejsze odniesienie jakie znalazł, datowało się na rok 1778, ale z kontekstu wynikało, że już było ono wtedy w szerokim użyciu. Chociaż dokładne pochodzenie pojęcia nie jest jasne, prawdopodobnie nazwa wiąże się tym, że wpierw zaobserwowano to zjawisko w regionach zamieszkałych przez Amerykan tubylczych („Indian”), Wikipedia, Indiańskie lato.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

‘T was later when the summer went

‘T was later when the summer went
Than when the cricket came,
And yet we knew that gentle clock
Meant nought but going home.

 

‘T was sooner when the cricket went
Than when the winter came,
Yet that pathetic pendulum
Keeps esoteric time.

 

*****

 

To było później, gdy lato poszło,
Niż kiedy przyszedł sobie świerszcz;
Ale znać było, zegar ten miły
Mówił, nam do domu czas iść.

 

Przedtem było, gdy świerszcz sobie poszedł,
Niż gdy przyszła sobie zima;
A jednak liche to wahadełko
Czas ezoteryczny trzyma.

First print Nature poem XXVI, 26
Johnson poem 1276 | Franklin poem 1312

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Death and life: Śmierć i życie

Apparently with no surprise
To any happy flower,
The frost beheads it at its play
In accidental power.

 

The blond assassin passes on,
The sun proceeds unmoved
To measure off another day
For an approving God.

 

*****

 

Najwyraźniej bez zdziwienia
Kwiatkowi co jest skłonny,
Mróz w zabawie ścina kielich
Krzepkością wypadkową.

 

W drogę, rezun białowłosy,
I Słońce niewzruszone
Kolejny już dzień oznaczyć
Co pozwala, Bogu.

First print Nature poem XXV, 25
Johnson poem 1624 | Franklin poem 1668

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

The wind: Wiatr

Of all the sounds despatched abroad,
There’s not a charge to me
Like that old measure in the boughs,
That phraseless melody
The wind does, working like a hand
Whose fingers brush the sky,
Then quiver down, with tufts of tune
Permitted gods and me.

 

When winds go round and round in bands,
And thrum upon the door,
And birds take places overhead,
To bear them orchestra;

 

I crave him grace, of summer boughs,
If such an outcast be,
He never heard that fleshless chant
Rise solemn in the tree,
As if some caravan of sound
On deserts, in the sky,
Had broken rank,
Then knit, and passed
In seamless company.

 

*****

 

Z tych, co się szeroko rozlegają dźwięków,
Nie ma dla mnie zawołania
Jak ta stara rytmu miarka w drzew gałęziach,
Bez frazy akompaniament
Co wiatr czyni jakby aktem dłoni jakiejś,
A palcami czesze niebo,
Potem się waha, z nut kiściami opada
Dozwolonych mi, a bogom.

 

Gdy w zespołach wojażują sobie wiatry,
A po drzwiach przy tym brzdąkają,
Aż się ptastwo chowa wyżej,
Co by trwać w orkiestrowanie;

 

Porą letnią konarowi łaski łaknę,
Jeśli jest taki banita,
Iż nie słyszał nigdy pieśni tej bez ciała,
Jak solennie w drzewie wschodzi,
Jakby dźwięku cała kawalkada jakaś,
Na jałowiźnie, z błękitem,
Co szereg złamała,
A scalona, gnała
Pasażem już niezwichrzonym.

First print Nature poem XXIV, 24
Johnson poem 321 | Franklin poem 334

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

The butterfly’s assumption-gown

The butterfly’s assumption-gown,
In chrysoprase apartments hung,
This afternoon put on.

 

How condescending to descend,
And be of buttercups the friend
In a New England town!

 

*****

 

W stylu a priori, motyla szatka,
Co w chryzoprazu wisi komnatkach,
Dziś w wieczór przyobleczona.

 

Jak łaskawie, w rzeczy samej, jest zejść,
Ażeby jaskrom swoją przyjaźń nieść
W miasteczku, a w Anglii Nowej!

First print Nature poem XXIII, 23
Johnson poem 1244 | Franklin poem 1329

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Please compare concepts for “garments of the soul”, those to be “thought, speech and action” in Brander Matthews, as well as Judaism and Kochos hanefesh, soul levels: Powers-Kochos and Garments-Levushim. Please also compare Wikipedia for A priori and a posterori.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Proszę porównać koncepcje „odzienia duszy”, którymi byłyby „myśl, mowa oraz działanie” wedle Brandera Matthews, oraz Judaizm i Kochos hanefesh, poziomy duszy: Uzdolnienia-Kochos i Przyodzienie-Levushim. Proszę też porównać Wikipedię, dla A priori oraz a posterori.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.