TIME AND ETERNITY | CZAS A WIECZNOŚĆ

The index shows first print, along with numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem number and Fr poem number respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson’s poems.

Feel welcome to read,
Why the first print? | Dlaczego pierwodruk?

*****

(1) I. ONE DIGNITY DELAYS FOR ALL
J poem 98 | Fr poem 77

One dignity delays for all,
One mitred afternoon…

 

Jedna wszystkich czeka renoma
Jednaki, popołudnia ukos…

 

(2) II. TOO LATE: ZA PÓŹNO
J poem 58 | Fr poem 67

Delayed till she had ceased to know,
Delayed till in its vest of snow…

 

Spóźnione, aż przestała wiedzieć,
Spóźnione, aż w szacie śniegów…

FREE E-BOOK

All this website English language content for the First Series; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

E-BOOK

All this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; 228 stron formatu elektronicznego, licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

(3) III. ASTRA CASTRA: GWIAZDY NIECH OBOZUJĄ
J poem 524 | Fr poem 399

Departed to the judgment,
A mighty afternoon…

 

Pod sąd, to wyobcowanie
Życia zmierzchanie potężne…

 

(4) IV. SAFE IN THEIR ALABASTER CHAMBERS
J poem 216 | Fr poem 124

Safe in their alabaster chambers,
Untouched by morning and untouched by noon…

 

Bezpieczni w alabastrowych swych izbach,
Ni światłem poranka, ni południem tknięci…

 

(5) V. ON THIS LONG STORM THE RAINBOW ROSE
J poem 194 | Fr poem 216

On this long storm the rainbow rose,
On this late morn the sun…

 

Na tej burzy tęcza urosła, przeciągłej,
Na tym ranku późnym, to słońce…

 

(6) VI. FROM THE CHRYSALIS: Z POZŁOCI
J poem 129 | Fr poem 142

My cocoon tightens, colors tease,
I’m feeling for the air…

 

Kokon się cieśni, kolory droczą,
Czuciem powietrza szukam…

 

(7) VII. SETTING SAIL: STAWIAMY ŻAGIEL
J poem 76 | Fr poem 143

Exultation is the going
Of an inland soul to sea…

 

Uniesienie to wyprawa
W morze, ducha z wnętrza lądu…

 

(8) VIII. LOOK BACK ON TIME WITH KINDLY EYES
J poem 1478 | Fr poem 1251

Look back on time with kindly eyes,
He doubtless did his best…

 

Na czas popatrz wstecz, spoglądając życzliwie
Jak mógł się starał, bez wątpliwości…

 

(9) IX. A TRAIN WENT THROUGH A BURIAL GATE
J poem 1761 | Fr poem 397

A train went through a burial gate,
A bird broke forth and sang…

 

Wkroczył orszak pogrzebną bramą
A ptaszek piosnką się wyłamał…

 

(10) X. I DIED FOR BEAUTY, BUT WAS SCARCE
J poem 449 | Fr poem 448

I died for beauty, but was scarce
Adjusted in the tomb…

 

Dla piękna umarłam, ale było mnie mało
Upasowanej w grobie…

 

(11) XI. ABOUT MANY THINGS: O SPRAW WIELE
J poem 187 | Fr poem 238

How many times these low feet staggered,
Only the soldered mouth can tell…

 

Ileż razy słabły nogi te korne,
Tylko usta te uspolone mogą rzec…

 

(12) XII. REAL: NAPRAWDĘ
J poem 241 | Fr poem 339

I like a look of agony,
Because I know it ‘s true…

 

Biorę przykład z agonii
Bo wiem, że to prawda…

 

(13) XIII. THE FUNERAL: POGRZEB
J poem 1307 | Fr poem 1363

That short, potential stir
That each can make but once…

 

Krótkie, potencjalne szarpnienie,
Co każdy może, ale jeden raz…

 

(14) XIV. I WENT TO THANK HER
J poem 363 | Fr poem 637

I went to thank her,
But she slept…

 

Podziękować jej poszłam,
Ale spała…

 

(15) XV. I’VE SEEN A DYING EYE
J poem 547 | Fr poem 648

I’ve seen a dying eye
Run round and round a room…

 

Co umiera, widziałam oko
Po pokoju patrzyło wokół…

 

(16) XVI. REFUGE: SCHRONIENIE
J poem 1172 | Fr poem 1246

The clouds their backs together laid,
The north begun to push…

 

Chmurzyska grzbietami się oparły wzajem,
Północ zaczęła naciskać…

 

(17) XVII. I NEVER SAW A MOOR
J poem 1052 | Fr poem 800

I never saw a moor,
I never saw the sea…

 

Nie widziałam nigdy wrzosowiska,
Morza także nigdy nie ujrzałam …

 

(18) XVIII. PLAYMATES: KOMPANI
J poem 231 | Fr poem 245

God permits industrious angels
Afternoons to play…

 

Bóg pracowitym aniołom pozwala
Bawić się w popołudnia…

 

(19) XIX. TO KNOW JUST HOW
J poem 622 | Fr poem 688

To know just how he suffered would be dear;
To know if any human eyes were near…

 

Wiedzieć bodaj jak to znosił, byłoby drogim;
Czy było się tam zbliżyć jakimś ludzkim oczom…

 

(20) XX. THE LAST NIGHT THAT SHE LIVED
J poem 1100 | Fr poem 1100

The last night that she lived,
It was a common night…

 

Noc ostatnia, gdy ona żyła,
Była nocą zwykłą…

 

(21) XXI. THE FIRST LESSON: PIERWSZA LEKCJA
J poem 418 | Fr poem 435

Not in this world to see his face
Sounds long, until I read the place…

 

Nie na tym świecie twarz jego widzieć

Trwa długo, zanim czytam wyimek…

 

(22) XXII. THE BUSTLE IN A HOUSE
J poem 1078 | Fr poem 1108

The bustle in a house
The morning after death…

 

Po domu się krzątanie
W poranek pośmiertny…

 

(23) XXIII. I REASON, EARTH IS SHORT
J poem 301 | Fr poem 403

I reason, earth is short,
And anguish absolute…

 

Na rozum, świat jest krótki,
A katusza bez granic…

 

(24) XXIV. AFRAID? OF WHOM AM I AFRAID?
J poem 608 | Fr poem 345

Afraid? Of whom am I afraid?
Not death; for who is he…

 

Boję się? Lecz kogo ja się boję?
Nie śmierci; któż ona jest…

 

(25) XXV. DYING: UMIERANIE
J poem 692 | Fr poem 715

The sun kept setting, setting still;
No hue of afternoon…

 

Dalej a dalej, słońce się osuwało;

Popołudnia barwy ni jednej…

 

(26) XXVI. TWO SWIMMERS WRESTLED ON THE SPAR
J poem 201 | Fr poem 227

Two swimmers wrestled on the spar
Until the morning sun…

 

Pływaków dwóch względem sportu się mierzyło,

Aż zalśniło poranne słońce…

 

(27) XXVII. THE CHARIOT: RYDWAN
J poem 712 | Fr poem 479

Because I could not stop for Death,
He kindly stopped for me…

 

A że się dla Śmierci zatrzymać nie mogłam
Ona dla mnie postój zrobiła uprzejmie…

 

(28) XXVIII. SHE WENT AS QUIET AS THE DEW
J poem 149 | Fr poem 159

She went as quiet as the dew
From a familiar flower…

 

Ustąpiła cicho jak rosa
Ze znajomego kwiatu…

 

(29) XXIX. RESURGAM
J poem 174 | Fr poem 172

At last to be identified!
At last, the lamps upon thy side…

 

Wreszcie rozpoznawanie!
Wreszcie, przy boku twoim, z lampami…

 

(30) XXX. EXCEPT TO HEAVEN, SHE IS NOUGHT
J poem 154 | Fr poem 173

Except to heaven, she is nought;
Except for angels, lone…

 

Nie dla niebios, niczym jest ona
Nie od aniołów, osamotniona…

 

(31) XXXI. DEATH IS A DIALOGUE
J poem 976 | Fr poem 973

Death is a dialogue between
The spirit and the dust…

 

Śmierć to dialog aby
Ducha z prochem marnym…

 

(32) XXXII. IT WAS TOO LATE FOR MAN
J poem 623 | Fr poem 689

It was too late for man,
But early yet for God…

 

Późno było człowiekowi,
Ale pora młoda Bogu…

 

(33) XXXIII. ALONG THE POTOMAC: Z POTOMAKIEM
J poem 596 | Fr poem 518

When I was small, a woman died.
To-day her only boy…

 

Gdy byłam mała, zmarła kobieta.
Jej syn jedyny, dzisiaj…

 

(34) XXXIV. THE DAISY FOLLOWS SOFT THE SUN
J poem 106 | Fr poem 161

The daisy follows soft the sun,
And when his golden walk is done…

 

Aster polny wałęsa się za słońcem,
A gdy skończony jego spacer złociem…

 

(35) XXXV. EMANCIPATION: EMANCYPACJA
J poem 384 | Fr poem 649

No rack can torture me,
My soul’s at liberty…

 

Torturom nie imać się mnie,
Dusza ma niepodległą jest…

 

(36) XXXVI. LOST: ZAWIERUSZONY
J poem 181 | Fr poem 209

I lost a world the other day.
Has anybody found…

 

Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy znalazł go ktoś…

 

(37) XXXVII. IF I SHOULDN’T BE ALIVE
J poem 182 | Fr poem 210

If I shouldn’t be alive
When the robins come…

 

A jak bym już nie miała żyć
I by rudzikom było przyjść…

 

(38) XXXVIII. SLEEP IS SUPPOSED TO BE
J poem 13 | Fr poem 35

Sleep is supposed to be
By souls of sanity…

 

Jest o śnie domniemywanym
Od dusz umiarkowanych…

 

(39) XXXIX. I SHALL KNOW WHY, WHEN TIME IS OVER
J poem 193 | Fr poem 215

I shall know why, when time is over,
And I have ceased to wonder why…

 

Kiedy czas się skończy, dlaczego, się dowiem
I dlaczego, nie zastanawiam się więcej…

 

(40) XL. I NEVER LOST AS MUCH BUT TWICE
J poem 49 | Fr poem 39

I never lost as much but twice,
And that was in the sod…

 

Nigdy tyle, co dwa razy nie straciłam,
A wszystko w błoto poszło…

One Hour Translation Agency

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR

Advertisements

I never lost as much but twice

I never lost as much but twice,
And that was in the sod;
Twice have I stood a beggar
Before the door of God!

 

Angels, twice descending,
Reimbursed my store.
Burglar, banker, father,
I am poor once more!

 

*****

 

Nigdy tyle, co dwa razy nie straciłam,
Wszystko w błoto poszło;
Razy dwa, jak nietota stałam
Przede bramą Bożą!

 

Anioły zstąpiły dwa razy
Napełnić mi schowek.
Złodziej, bankier, ojciec,
Biedna jestem znowu!

First print Time and Eternity poem XL, 40
Johnson poem 49 | Franklin poem 39

FREE E-BOOK: all this website English language content for the First Series; Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; 203 pages in electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view site print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used Latin and Greek morphs for inspiration and abstract verbal imagery. The inspiration here might have been the Latin duplus, double, twice as large, twice as much, and lustrum1, a slough, bog. Please compare the Playmates and the Exclusion, along with the file on the Latin morph LUS in the Resources. Feel also welcome to the Commentary: The Greek and Latin inspiration.

 

We can find the Polish nietota in Aleksander Brückner, please see the Resources as well. The word sense is something or someone not of the expected kind or quality; a loser, an unsuccessful, or poor person.

E-BOOK, all this website Polish language content for the First Series: cała polska zawartość tej witryny dla pierwszej kolekcji; poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; 228 stron formatu elektronicznego,
licencja Creative Commons Attribution 2.5.
ZAKUP | PURCHASE: $ 1.99

Click here to see all books

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała łacińskich i greckich morfemów, dla inspiracji i abstrakcyjnej słownej wyobrażeniowości. Inspiracją tutaj mogły być łacińskie duplus, podwójny, podwójnie, dwa razy duży, oraz lustrum1, bagno, błoto. Proszę porównać Kompanów i Zastrzeżenie, wraz z plikiem o łacińskim morfemie LUS w Źródłach. Zapraszam także do Komentarza: Inspiracja greką i łaciną.

 

Polskie słówko nietota możemy znaleźć w Aleksandrze Brücknerze, proszę zobaczyć także w Źródłach. Sens słowny to coś lub ktoś nie takiego, jak oczekiwany rodzaju bądź jakości; przegrana, nieudaczna, lub biedna osoba.

document translation

 

USA SENSE IN POLISH

QUALITY TRANSLATION BOOK SERIES

 

THOMAS PAINE, COMMON SENSE
PUBLIC DOMAIN TRANSLATION WEBSITE

Czerpię moje pojęcie formy rządu z zasady natury, której sztuka żadna obalić nie może, mianowicie, iż czym coś jest prostsze, tym mniej podatne na zaburzenie.

Internet Archive print content,
THOMAS PAINE, COMMON SENSE IN POLISH

FREE EBOOK

“The more simple any thing
is, the less liable it is to be disordered”,
Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

 

I shall know why, when time is over

I shall know why, when time is over,
And I have ceased to wonder why;
Christ will explain each separate anguish
In the fair schoolroom of the sky.

 

He will tell me what Peter promised,
And I, for wonder at his woe,
I shall forget the drop of anguish
That scalds me now, that scalds me now.

 

*****

 

Kiedy czas się skończy, dlaczego, się dowiem
I dlaczego, nie zastanawiam się więcej;
Chrystus wyjaśni i bolesność każdą
W świetlicy jasnej niebieskiej.

 

Co Piotr obiecał, mi powie;
A ja, rozmyślając nad jego cierpieniem,
O tej drobinie boleści zapomnę,
Co pali mnie teraz, co pali mnie teraz.

First print Time and Eternity poem XXIX, 39
Johnson poem 193 | Franklin poem 215

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Sleep is supposed to be

Sleep is supposed to be,
By souls of sanity,
The shutting of the eye.

 

Sleep is the station grand
Down which on either hand
The hosts of witness stand!

 

Morn is supposed to be,
By people of degree,
The breaking of the day.

 

Morning has not occurred!
That shall aurora be
East of eternity;

 

One with the banner gay,
One in the red array, —
That is the break of day.

 

*****

 

Jest o śnie domniemywanym,
Od dusz umiarkowanych,
Zamknienie się oka.

 

Sen jest jak stacja szeroka,
Po której obu stronach
Świadków stoi orszak!

 

Domniemanym jest poranek,
Od ludzi z tytułami,
Rozpoczęciem się dnia.

 

A poranek nie przyszedł nam!
Będzie to poranna zorza
Na wschód od wieczności;

 

Taka z wesołą chorągwią,
Czerwieniącym się wątkiem —
To jest dnia początek.

First print Time and Eternity poem XXXVIII, 38
Johnson poem 13 | Franklin poem 35

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

If I shouldn’t be alive

If I shouldn’t be alive
When the robins come,
Give the one in red cravat
A memorial crumb.

 

If I couldn’t thank you,
Being just asleep,
You will know I’m trying
With my granite lip!

 

*****

 

A jak bym już nie miała żyć
I by rudzikom było przyjść,
Temu daj w krawatce z ochry
Pamiątkowy jakiś okruch.

 

Jak bym dziękować nie mogła,
Bo bym spała, tak po prostu,
Będziesz wiedzieć, że próbuję
Z ust mych granitowych kroju!

First print Time and Eternity poem XXXVII, 37
Johnson poem 182 | Franklin poem 210

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Lost: Zawieruszony

I lost a world the other day.
Has anybody found?
You’ll know it by the row of stars
Around its forehead bound.

 

A rich man might not notice it;
Yet to my frugal eye
Of more esteem than ducats.
Oh, find it, sir, for me!

 

*****

 

Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy znalazł go ktoś?
Rozpoznać po gwiezdnym rzędzie się daje
Na czele i w krąg.

 

Bogaczowi nań nie zważać,
Lecz na skromne oko moje,
Nad dukaty jest szacowny.
Pan go znajdzie, proszę pana!

First print Time and Eternity poem XXXVI, 36
Johnson poem 181 | Franklin poem 209

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Emily Dickinson used the articles cognitively. I like a look of agony (Time and Eternity, XII, Real) declines fondness: we would have the look of agony. I lost a world (Time and Eternity, XXXVI, Lost) does not pronounce the end of the world. Feel welcome to the Commentary: Word sense and human living experience.

 

NOTKA TŁUMACZKI

Emilia Dickinson używała przedimków kognitywnie. I like a look of agony (Time and Eternity, XII, Real) przeczy upodobaniu: mielibyśmy wtedy the look of agony. I lost a world (Time and Eternity, XXXVI, Lost) nie ogłasza końca świata, the end of the world. Zapraszam do Komentarza: Sens słowa a ludzkie doświadczenie życiowe.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Emancipation: Emancypacja

No rack can torture me,
My soul’s at liberty.
Behind this mortal bone
There knits a bolder one
You cannot prick with saw,
Nor rend with scymitar.
Two bodies therefore be;
Bind one, and one will flee.

 

The eagle of his nest
No easier divest
And gain the sky,
Than mayest thou.

 

Except thyself may be
Thine enemy;
Captivity is consciousness,
So’s liberty.

 

*****

 

Torturom nie imać się mnie,
Dusza ma niepodległą jest.
Ze śmiertelną moją kością
Mocniejszy czynnik się łączy,
Co go piłą nie ukłujesz
Ani bułatem rozprujesz.
Dwa zatem ciała istnieją;
Spętasz — to uleci jedno.

 

Orzeł z gniazda jego
Uchodzi nie łatwiej
I nieba sięga
Niż twoja biegłość.

 

Jednak okazać się możesz
Własnym swoim wrogiem;
Niewolę masz w świadomości,
Tak samo swobodę.

First print Time and Eternity poem XXXV, 35
Johnson poem 384 | Franklin poem 649

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

TRANSLATOR’S NOTE

Ancient philosophers organized concepts in categories. The word “category” comes from Greek katēgoria, predication, category. We can interpret Emily Dickinson’s lines as captivity belongs with the category of CONSCIOUSNESS; one is aware if captive, and it is the same with the state or condition of being free, hence,

 

Captivity is consciousness, So’s liberty — Niewolę masz w świadomości, Tak samo swobodę.

 

To purport that consciousness limits the mind, we would have to follow the regular word order:
*consciousness is captivity.
Feel welcome to the Commentary: To Antiquity and back.

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

NOTKA TŁUMACZKI

Antyczni filozofowie organizowali pojęcia w kategorie. Słówko „kategoria” pochodzi od greckiego katēgoria, predykat, kategoria. Możemy interpretować wersy Emilii Dickinson jako niewola przynależy z kategorią ŚWIADOMOŚĆ; człowiek jest świadom niewoli, a tak samo jest ze stanem czy uwarunkowaniem bycia wolnym, stąd,

 

Captivity is consciousness, So’s liberty — Niewolę masz w świadomości, Tak samo swobodę.

 

Ażeby utrzymywać, iż świadomość ogranicza umysł, musielibyśmy stosować zwykły porządek zdania:
*consciousness is captivity.
Zapraszam do Komentarza: Do Antyczności i z powrotem.

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

The daisy follows soft the sun

The daisy follows soft the sun,
And when his golden walk is done,
Sits shyly at his feet.
He, waking finds the flower near.
“Wherefore, marauder, art thou here?
“Because, sir, love is sweet!”

 

We are the flower, Thou the sun!
Forgive us, if as days decline,
We nearer steal to Thee,
Enamoured of the parting west,
The peace, the flight, the amethyst,
Night’s possibility!

 

*****

 

Aster polny wałęsa się za słońcem,
A gdy skończony jego spacer złociem,
Nieśmiale siada u słońca stóp.
Ono, zbudzone, kwiatuszek widzi tuż.
„Skąd się tu wziął maruder, taki jak ty?”
„Albowiem miłość słodka jest mi!”

 

My kwiecie jesteśmy, a ty świecenie!
Wybacz, jak razem z dnia skróceniem,
Bliżej zakradniemy się Ciebie —
Zachodnim dnia rozkochani rozstajem,
Ten spokój, ametystowe rozsianie,
Widok na nocne poczywanie!

First print Time and Eternity poem XXXIV, 34
Johnson poem 106 | Franklin poem 161

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

Along the Potomac: Z Potomakiem

When I was small, a woman died.
To-day her only boy
Went up from the Potomac,
His face all victory.

 

To look at her; how slowly
The seasons must have turned
Till bullets clipt an angle,
And he passed quickly round!

 

If pride shall be in Paradise
I never can decide;
Of their imperial conduct,
No person testified.

 

But proud in apparition,
That woman and her boy
Pass back and forth before my brain,
As ever in the sky.

 

*****

 

Gdy byłam mała, zmarła kobieta.
Jej syn jedyny, dzisiaj
Z Potomakiem przyszedł,
Twarz wiktorią cała nakryta.

 

Patrząc tak na nią; jak powoli
Roku pory mijać musiały
Nim nadciągnęła palba pod kątem,
Gdy on obok przechodził!

 

Czy mieć dumę w Raju
Nie mi wyważyć;
Manier ich mocarnych
Nikt nie zaświadczył.

 

Lecz dumnych obydwoje,
Kobieta i jej chłopiec
Mi przed umysłem, w tę i z powrotem,
Jak w niebo patrzę.

First print Time and Eternity poem XXXIII, 33
Johnson poem 596 | Franklin poem 518

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.

It was too late for man

It was too late for man,
But early yet for God;
Creation impotent to help,
But prayer remained our side.

 

How excellent the heaven,
When earth cannot be had;
How hospitable, then, the face
Of our old neighbor, God!

 

*****

 

Późno było człowiekowi,
Ale pora młoda Bogu;
Stworzenie pomóc niezdolne;
Modlitwa po naszej stronie.

 

Jakże wyborne niebiosa,
Gdy ziemi nie da się posiąść;
Jakże oblicze gościnne
Sąsiada dobrego, Boga!

First print Time and Eternity poem XXXII, 32
Johnson poem 623 | Franklin poem 689

FREE E-BOOK: Emily Dickinson’s poetry with a thematic stanza, notes on the poet’s classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; language: American English. DOWNLOAD

Poezja Emilii Dickinson ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; cała polska zawartość dla pierwszej kolekcji z tej witryny. ZAKUP: $ 1.99

“The more simple any thing is, the less liable it is to be disordered”, Thomas Paine.
SEE TRAVEL IN GRAMMAR.